MONITOR RUIMTE-INTENSIVERING

Doelstelling

De Monitor Ruimte-intensivering NZKG geeft inzicht in de intensivering op de bedrijventerreinen van het NZKG door gronduitgifte, verdichting, innovatie en herstructurering. De monitor moet objectieve, betrouwbare informatie bevatten en bruikbare input leveren voor de politieke afweging over het al dan niet uitbreiden van het havenareaal.

Inhoud en voortgang

In 2017 is de vierde overdekte overslagterminal van VCK Group in gebruik genomen. Hier kan weersonafhankelijk worden overslagen wat zorgt voor meer overslagcapaciteit. Foto: Max Dijksterhuis

Bij de totstandkoming van de Visie NZKG 2040 hebben de partners in het NZKG afgesproken de bestaande terreinen zo intensief mogelijk te gebruiken. Duurzaam omgaan met de schaarse ruimte is essentieel vanuit het oogpunt van leefbaarheid en de grote, toenemende ruimtevraag voor wonen, werken en recreëren. Pas als de bestaande ruimte in de werkgebieden optimaal wordt benut, kunnen we spreken over nieuw havenareaal. In dat kader houdt het Bestuursplatform toezicht op de intensiteit van het ruimtegebruik op de bedrijventerreinen langs het Noordzeekanaal.

Het Bestuursplatform brengt jaarlijks de Monitor Ruimte-intensivering uit. De monitor bevat feitelijke informatie over werkgelegenheid, uitgeefbare kavels, toegevoegde waarde en overslag en milieu. In 2018 is de vierde meting verricht. Deze geeft de situatie zoveel mogelijk weer voor 2017 en beschrijft de ontwikkeling vanaf 2014. Per deelregio en per bedrijvengebied is te zien hoe het ruimtegebruik zich heeft ontwikkeld. De uitkomsten zijn in beeld gebracht in een unieke kaartapplicatie ontwikkeld door de provincie Noord-Holland. De monitor is in te zien door te klikken op onderstaande button.

bekijk de monitor online

Communicatie:

De nieuwe monitor verschijnt in een unieke kaartapplicatie op de website van het projectbureau NZKG (www.noordzeekanaalgebied.nl). Via de NZKG-nieuwsflits kunt u op de hoogte blijven van het verschijnen van de monitor.

 

Trekker

Bestuursplatform NZKG.

Betrokken partijen

Partners Bestuursplatform NZKG, Omgevingsdienst IJmond, Omgevingsdienst NZKG, SADC (Schiphol Area Development Company).

Relatie met andere projecten:

Natuur recreatie of agrarische functies Houtrakpolder en compenserende maatregelen bij ontwikkeling van een haven in de Houtrakpolder, Gezamenlijk vestigingsbeleid, Leefbaarheid in het NZKG, Circulaire economie, Energietransitie, Transformatie van de Pijp Beverwijk, Haven-Stad Amsterdam, Transformatie van de Achtersluispolder, Hembrugterrein.

Mijlpalen: