MILIEUDIALOOG WESTPOORT

Doelstelling

Het verbeteren van de milieusituatie ten behoeve van een verbetering van het leefklimaat en daarnaast het mogelijk blijven maken van economische ontwikkeling.

Inhoud en voortgang

Naast de Milieudialoog IJmond is in 2016 gestart met de milieudialoog Westpoort. Begin 2016 heeft de eerste milieudialoog plaatsgevonden. De uitkomsten waren:

  • Er zijn op dit moment geen wettelijke overschrijdingen in het gebied als het gaat om geluid, fijnstof en geur.
  • Het is in eerste instantie een overleg tussen overheden en bedrijfsleven, gericht op kennisdeling en informatie-­ uitwisseling over milieu-onderwerpen en relevante ontwikkelingen in het gebied. De dialoog vervangt niet de overleggen die al lopen op milieugebied of in het kader van de uitvoering van de Visie NZKG. Wel worden relevante uitkomsten met elkaar gedeeld en indien nodig wordt actie ondernomen.
  • Het is een groeimodel dat start met een relatief klein gebied en een beperkt aantal deelnemers. In de loop van de tijd kan dit worden uitgebreid met deelnemers uit ­ omliggende gebieden en gemeenten.
  • De huidige deelnemers willen overleggen over relevante thema’s, zoals energiebesparing in de industrie en bij ­ bedrijven, circulaire economie, programmatische aanpak stikstof en andere milieuthema’s.
  • Er is behoefte om met elkaar in een informele setting vrijuit te kunnen spreken over de ontwikkelingen. Er wordt dan ook geen uitgebreid verslag gemaakt, maar een actiepuntenlijst.

Op 11 juli 2016 vond de tweede milieudialoog Westpoort plaats. Tijdens deze bijeenkomst stond het thema energiebesparing bij bedrijven centraal. Een aantal bedrijven uit Westpoort was uitgenodigd voor het overleg.

Trekker

Provincie Noord-Holland.

Betrokken partijen

Partners Bestuursplatform, Omgevingsdienst NZKG, Ondernemersvereniging Westpoort, ORAM.

Relatie met andere projecten:

Leefbaarheid en Duurzaamheid in het NZKG.

4.6 Milieudialoog Westpoort