MILIEUDIALOOG IJMOND

Doelstelling

Het verbeteren van de milieusituatie, ten behoeve van een verbetering van het leefklimaat en daarnaast het mogelijk blijven maken van economische ontwikkeling.

Inhoud en voortgang

Ingebruikname Walstroomvoorziening aan de Kotterkade in IJmuiden. Bron: Zeehaven IJmuiden

Ingebruikname Walstroomvoorziening aan de Kotterkade in IJmuiden. Bron: Zeehaven IJmuiden

Op initiatief van de IJmondgemeenten en de provincie Noord-Holland is in 2012 een milieudialoog gestart over de balans tussen ruimte voor economische ontwikkeling en leefklimaat/ milieu in de IJmond. Directe aanleiding voor de milieudialoog was de berekende overschrijding van de norm voor fijnstof (PM10) in het woongebied van Wijk aan Zee. Ondanks dat het feitenonderzoek aangaf dat de norm niet werd overschreden hebben de partijen de dialoog voortgezet. De deelnemende partijen van de milieudialoog zijn: Tata Steel B.V., Rijks­ waterstaat, Zeehaven IJmuiden N.V., de Haven- en Ondernemers­ vereniging IJmond en Havenbedrijf Amsterdam NV.

In 2013 hebben de partijen in bestuurlijk overleg een besluit genomen voor een pakket van maatregelen ter waarde van 4,2 miljoen om luchtkwaliteit te verbeteren. Het grootste gedeelte van deze maatregelen wordt gefinancierd vanuit het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) van het ministerie van IenM. Het andere gedeelte bestaat uit cofinanciering van de provincie Noord-Holland en de IJmond­ gemeenten.

De uitvoering van de maatregelen in de IJmond is in 2014 gestart. In 2016 zijn de volgende maatregelen gerealiseerd ter verbetering van de luchtkwaliteit: de aanleg van Walstroom­ voorzieningen voor hektrawlers aan de Kotterkade in de Zeehaven IJmuiden N.V. en het verbeteren van de doorstroming op de Velsertraverse, waardoor minder file ontstaat en de uitstoot vermindert. De provincie draagt € 1 miljoen bij aan dit project. Deze ervaringen rond de milieudialoog IJmond hebben ertoe geleid dat een start wordt gemaakt met de milieudialoog Westpoort.

2017 staat in het teken van de afronding en vaststelling van de maatregelen die zijn gefinancierd vanuit NSL. De partners van de milieudialoog kijken vooruit en verkennen welke gezamen-lijke nieuwe kansen en aanknopingspunten zich voor doen na uitvoering van het pakket van luchtkwaliteitsmaatregelen.

Trekker

Provincie Noord-Holland.

Betrokken partijen

Partners Bestuursplatform NZKG, gemeente Heemskerk, Ondernemersvereniging IJmond, GGD Kennemerland, Omgevingsdienst IJmond en Omgevingsdienst NZKG.

Relatie met andere projecten:

Zeetoegang IJmond, Lichteren/Averijhaven, Leefbaarheid en Duurzaamheid in het NZKG.

Mijlpalen:

Medio 2017 zijn alle projecten van de milieudialoog IJmond verantwoord en vastgesteld.