MILIEUDIALOGEN IN HET NZKG

Milieudialoog

De bestuurlijke Milieudialoog is een platform voor overheden en bedrijven in het NZKG voor kennisdeling, afspraken en een signaalfunctie voor leefbaarheid en milieueffecten. Het platform heeft aandacht voor de milieuopgaven uit de Omgevingsvisie van de provincie zoals klimaatverandering, economische transitie en energietransitie.
Daarnaast is er gevoel voor de maatschappelijke beleving, de balans tussen leefbaarheid en economie in dit gebied. De samenwerking tussen overheden en bedrijven op provinciaal schaalniveau is hierbij relevant. Juist omdat de Milieudialoog geen besluitvormend karakter heeft, kunnen dilemma’s met elkaar worden gedeeld voordat deze onderwerp zijn van besluitvormingsprocessen.

Milieucafé

De opzet van een Milieucafé is informeel en vindt plaats op een inspirerende locatie. De deelnemers zijn een mix van de participanten aan de milieudialogen en de bedrijven, bewoners en belangenorganisaties in het NZKG. De onderwerpen zijn regionaal en milieugerelateerd, zoals het samenleven in het NZKG en de monitoring van omgevingskwaliteitsaspecten. Bij een Milieucafé is er sprake van kennisoverdracht en ruimte voor overleg over elkaars zienswijzen en belangen.

Continuïteit

Met het oog op de Omgevingsvisie heeft Antea Group een deskstudie uitgevoerd en partners van de Milieudialoog IJmond en Westpoort geïnterviewd. Het adviesbureau heeft een presentatie gegeven en het voorstel op 30 oktober 2018 besproken tijdens de gezamenlijke bestuurlijke Milieudialoog.

De deelnemers hebben zich unaniem uitgesproken voor continuïteit van de Milieudialoog en het Milieucafé.
De maatschappelijke en bestuurlijke relevantie van de leef-baarheid en de milieueffecten van de economische ontwikkelingen in het NZKG worden als belangrijk gezien. De bestuurlijke aandacht voor de milieubelangen in het NZKG is namelijk niet belegd bij andere overlegstructuren in het gebied.

Relatie met andere projecten:
proefproject monitoring omgevingskwaliteit in NZKG, energietransitie, de circulaire economie, Zeetoegang IJmond en Ontwikkeling Averijhaven.

Mijlpalen:

• de Milieudialoog en het Milieucafé verbinden met de uitvoering van de Omgevingsvisie van de provincie
Noord-Holland.
• dit in 2019 na de verkiezingen met een nieuw college van Gedeputeerde Staten op te pakken en vanuit de gestelde kaders en ambities in de Omgevingsvisie uit te voeren.

Foto: Bas Beentjes

Grote interesse voor de Milieudialogen. Foto: Bas Beentjes

Doelstelling:

Nastreven van een balans tussen economische ontwikkelingen in het Noordzeekanaalgebied en de leefbaarheid.

Trekker:

Provincie Noord-Holland.

Betrokken partijen

Milieudialoog IJmond: ministerie van IenW, Rijkswaterstaat WNN, Zeehaven IJmuiden N.V., Tata Steel IJmuiden B.V., Port of Amsterdam N.V., OV IJmond, GGD Kennemerland, Omgevingsdienst IJmond, Omgevingsdienst NZKG en de gemeenten Heemskerk, Velsen en Beverwijk. Milieudialoog Westpoort: Port of Amsterdam N.V., Omgevingsdienst NZKG, Ondernemersvereniging Westpoort, ORAM en de gemeenten Amsterdam, Haarlemmermeer en Zaanstad.