MEER BEREIKEN NOORDWESTKANT AMSTERDAM / A9 ALKMAAR / RAASDORP

Doelstelling

Het samen met de omgeving in beeld brengen van innovatieve en duurzame oplossingsrichtingen om de bovenlokale bereikbaarheid in de corridor Alkmaar-Haarlemmermeer te verbeteren én om knelpunten op de A9 op te lossen, met zowel maatregelen op de korte als op de lange termijn (tot 2040). Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan versterking van de economische concurrentiepositie van de Noordvleugel van de Randstad en aan een aantrekkelijke leefomgeving. Hierbij wordt ‘breed’ gekeken: kansen om ruimtelijke en andere opgaven in het gebied te koppelen worden meegenomen.

Inhoud en voortgang

4.10.2 NowA tijdlijnHet onderzoek Noordwestkant Amsterdam (NowA) wordt uitgevoerd binnen het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport, kortweg MIRT. MIRT NowA onderzoekt bereikbaarheidsopgaven en gerelateerde ruimtelijke opgaven in de A9-corridor tussen Alkmaar en Haarlemmermeer. Het project wordt uitgevoerd volgens de nieuwe aanpak voor bereikbaarheidsopgaven: Meer Bereiken. Uitgangspunten van Meer Bereiken die worden toegepast in dit MIRT-onderzoek zijn:

  • een brede probleemanalyse, waarbij de gebruiker van de mobiliteitsmarkt in de corridor centraal staat;
  • aandacht voor de wisselwerking tussen de bereikbaarheidsopgave met ruimtelijk opgaven zoals wonen, bedrijvigheid en recreatie;
  • breed zoeken naar oplossingsrichtingen (zoals gedragsbeïnvloeding, slimme inzet van technologie, ruimtelijke inrichting);
  • meer aandacht voor de timing van en flexibiliteit in de oplossingsrichtingen (adaptieve aanpak);
  • samenwerking tussen Rijk, regio, bedrijfsleven en (kennis)instellingen.

Deze uitgangspunten hebben in MIRT NowA vorm gekregen in een gezamenlijke aanpak en brede blik. In 2014 is MIRT NowA gestart met een verkennende kwartiermakersfase, waarna in 2015 en 2016 een nadere analyse heeft plaats gevonden van ontwikkelingen, bereikbaarheidsopgaven en gerelateerde ruimtelijke opgaven in het gebied. Aan het einde van deze fase zijn potentiële oplossingsrichtingen geduid voor de opgaven.

De huidige fase van NowA, de Oplossingsrichtingenfase (oktober 2016 – juni 2017), kent een gedeeld opdrachtgeverschap van Rijk en regio. Tijdens deze fase worden maatregelen concreet gemaakt en uitgewerkt in drie regionale werkgroepen (Alkmaar, IJmond, Haarlem-Haarlemmermeer), een werkgroep A9 en twee thematische pressure cookers (slimme logistiek en smart mobility personenvervoer). Er wordt onder meer gekeken naar het beter afstemmen van woon- en werklocaties met bereikbaarheid, verbeteren van alternatieven voor de auto (fiets, OV, first en last mile), kleine aanpassen van de infrastructuur en innovatieve oplossingsrichtingen met betrekking tot smart mobility. De werkgroepen en pressure cookers zijn samenwerkingsverbanden van overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties.

In juni 2017 wordt de Oplossingsrichtingenfase afgerond met een overzicht van maatregelen(pakketten) en effecten daarvan op bereikbaarheid, benoemde ruimtelijke opgaven, economische concurrentiepositie, adaptief vermogen, duurzaamheid, kosteneffectiviteit, draagvlak, etc. Hierna zullen bestuurders besluiten over de maatregelen.

Communicatie:
Website www.mirtnowa.nl en nieuwsbrief. Er worden tijdens de Oplossingsrichtingenfase naar verwachting enkele regionale evenementen en een centraal NowA-evenement georganiseerd. In de NoWa-nieuwsbrief en door middel van een mailing worden de evenementen bekend gemaakt.

Trekker/opdrachtgevers:

Ministerie van IenM, regio Alkmaar, regio IJmond, Haarlem/Haarlemmermeer, TLN (adviserend opdrachtgever)

Betrokken partijen

Ministerie van IenM (initiatiefnemer), Rijkswaterstaat, provincie Noord-Holland, gemeenten in de corridor Alkmaar – Haarlemmermeer, Omgevingsdienst IJmond en Transport en Logistiek Nederland en diverse bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties. De brede betrokkenheid van actoren onderstreept het belang dat zij hechten aan NowA en de bereikbaarheid van de Alkmaar-Haarlemmermeer corridor.

Relatie met andere projecten:

Verbinding A8-A9, MIRT Verkenning Corridorstudie Amsterdam-Hoorn.

Mijlpalen:

  • Mei/juni 2017 oplevering eindrapport van Oplossingsrichtingenfase met daarin maatregelen(pakketten) en hun effecten op de bovenlokale bereikbaarheid en meekoppelkansen in de Alkmaar-Haarlemmermeer corridor. Ook wordt een Omgevingsrapportage opgeleverd waarin het draagvlak per maatregel(pakket) en ambities van de verschillende stakeholders in het gebied worden beschreven. Vervolgens vindt besluitvorming plaats hoe en met welke maatregelen verder te gaan.
Foto: Jeanette Veurman

Foto: Jeanette Veurman