MEER BEREIKEN NOORDWESTKANT AMSTERDAM / A9 ALKMAAR / RAASDORP

Doelstelling

Het samen met de omgeving in beeld brengen van innovatieve en duurzame oplossingen om de bovenlokale bereikbaarheid in de corridor Alkmaar-Haarlemmermeer te verbeteren én om knelpunten op de A9 op te lossen.

Inhoud en voortgang

Het knooppunt Rottepolderplein nabij Haarlem.

Het onderzoek bereikbaarheid noordwestkant Amsterdam is afgerond. Een combinatie van maatregelen voor de fiets, het openbaar vervoer, de ruimtelijke ordening en de weginfrastructuur heeft het meeste effect op verbetering van de bereikbaarheid in het gebied Noordwestkant Amsterdam (NowA). Er is niet één totaaloplossing die alle problemen oplost, daarvoor zijn de onzekerheden te groot. Dat is de conclusie van een uitgebreid onderzoek dat het Rijk heeft verricht met andere overheden en organisaties.

De partijen hebben vervolgafspraken gemaakt over kansrijke maatregelen die de bereikbaarheid verbeteren. Het gaat om oplossingen voor verwachte knelpunten in het wegennet en het openbaar vervoer in en rondom Alkmaar–IJmond-Haarlem–Amsterdam voor de jaren 2020 tot 2040.

Voorbeelden van de maatregelen zijn:

  • Het ontwikkelen van OV-knooppunten op de Zaan- en Kennemerlijncorridor (wonen en bedrijvigheid);
  • In de recent verleende concessie Haarlem-IJmond zijn twee buslijnen opgenomen die zorgdragen voor een betere bereikbaarheid tussen Haarlem/Haarlemmermeer en Amsterdam Zuid(oost);
  • Het in de vaart houden van de tweede pont over het Noordzeekanaal in de IJmond in 2018;
  • Daarnaast adviseren de partijen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) om een MIRT-verkenning te starten naar de ontvlechting van knooppunt A9 Rottepolderplein in het kader van het Programma Bereikbaarheid van, naar en in de MRA. In het bestuurlijk overleg MIRT van 15 maart 2018 hebben Rijk en regio besloten deze verkenning te starten. Hiervoor heeft het Rijk euro 30 miljoen gereserveerd, vanuit de beschikbaar gestelde middelen uit het wegenbudget (euro 200 miljoen).

Communicatie:

Per half mei gaat de website www.mirtnowa.nl uit de lucht. Daarmee zullen de bijbehorende projectpublicaties niet meer beschikbaar zijn. Het eindrapport van het onderzoek, alsmede de samenvatting zijn na half mei nog wel te vinden op het Leerplatform MIRT.

Trekker/opdrachtgevers:

Ministerie van IenW, regio Alkmaar, regio IJmond, Haarlem/Haarlemmermeer en TLN (adviserend opdrachtgever).

Betrokken partijen

Ministerie van IenW (initiatiefnemer), Rijkswaterstaat, provincie Noord-Holland, gemeenten in de corridor Alkmaar-Haarlemmermeer, Omgevingsdienst IJmond, Transport en Logistiek Nederland, diverse bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties. De brede betrokkenheid van deze partijen onderstreept het belang dat zij hechten aan NowA en aan de bereikbaarheid van de corridor Alkmaar-Haarlemmermeer.

Relatie met andere projecten:

Verbinding A8-A9, Corridorstudie Amsterdam-Hoorn A7/A8.

Foto: Jeanette Veurman

Foto: Jeanette Veurman