MAATREGELPAKKET CORRIDOR AMSTERDAM-HOORN

BEREIKBAARHEID

De minister van Infrastructuur en Waterstaat is in 2015 een MIRT-verkenning gestart om de bereikbaarheid tussen Amsterdam en Hoorn te verbeteren. Op 20 november 2019 is de Bestuursovereenkomst CAH door Rijk en regio ondertekend. Op 19 december 2019 zijn de definitieve structuurvisie en de nota van antwoord gepubliceerd. Daarmee is de verkennings- fase formeel afgerond. In 2020 is gestart met de uitwerking en uitvoering van de maatregelen.

PAKKET MAATREGELEN

Het multimodale mobiliteitspakket bestaat uit de volgende onderdelen. In de tabel is aangegeven wie voor welk onderdeel verantwoordelijk is:

Relatie met andere projecten:
MAAK.Zaanstad, Verbinding A8-A9 en MRA-programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid.

Mijlpalen en Communicatie:
www.corridoramsterdamhoorn.nl en de websites van de individuele maatregelen.

Doelstelling:

het verbeteren van de bereikbaar- heid in de Corridor Amsterdam- Hoorn (CAH) om daarmee een bijdrage te leveren aan de ambities van Rijk en regio, zoals het verster- ken van de economische concur- rentiepositie en het zorgen voor een aantrekkelijke leefomgeving.

Trekker:

zie overzicht maatregelen; het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zorgt waar nodig voor de afstemming op onderwerpen die de maatregelen overstijgen.

Betrokken partijen:

In de Corridor Amsterdam – Hoorn werken regionale en lokale over- heden, het Rijk, het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en belangengroepen samen aan de maatregelen, gericht op de integrale doelstelling.

De Stelling van Amsterdam. Foto: Honing Heemskerk.