ONTWIKKELING AVERIJHAVEN

Doelstelling

Het project verbetert de nautische veiligheid door het lichteren te verplaatsen naar de nieuw aan te leggen locatie in de Averijhaven en de huidige lichtervoorziening te verwijderen.

Inhoud en voortgang

Dit Meerjarenprogramma Infrastructuur en Ruimte (MIRT) project is enerzijds gebaseerd op een onderzoek naar de nautische veiligheid van de huidige lichterlocatie. Een aantal bulkschepen, bestemd voor de haven van Amsterdam, wordt zo diep afgeladen dat zij moet worden ‘gelichterd’ (gedeeltelijk gelost) om met de juiste diepgang door te varen. De belangrijkste reden voor het lichteren is dat de Velsertunnel en de Coentunnel de maximale diepgang van het Noordzeekanaal beperken. Het passeren van grote schepen (bulk/containers) in de IJ-geul naast de gelichterde kolenschepen is nautisch onveilig.

Met het inrichten van de Averijhaven als baggerdepot hebben in 1996 het Rijk, de gemeente Amsterdam en de gemeente Velsen een convenant opgesteld over het toekomstig gebruik van de Averijhaven. Het bestemmingsplan Averijhaven is door de gemeenteraad van Velsen vastgesteld op 29 juni 2016 en is inmiddels onherroepelijk. Hiermee is ruimtelijk vastgelegd dat de lichterhaven in de Averijhaven kan worden aangelegd.

Door een initiatiefgroep van Haven Amsterdam NV, Tata Steel IJmuiden B.V., Zeehaven IJmuiden N.V. en AYOP (Amsterdam IJmuiden Offshore Ports) is een alternatief plan gepresenteerd: de Averijhaven als Energiehaven. Vervolgens hebben Havenbedrijf Amsterdam NV, de provincie Noord-Holland, de gemeente Velsen, Rijkswaterstaat West-Nederland Noord (WNN), het Ministerie van IenW en Tata Steel geconstateerd dat zij gezamenlijk willen werken aan de (milieu)technische, nautisch-veilige, economische en financiële haalbaarheid van de omvorming van het huidige slibdepot tot bedrijventerrein voor onder andere offshore wind. Dit om tot een afgewogen besluitvorming te komen. Hierbij spelen de nautische veiligheid en het ontmantelen van het baggerdepot, conform de afspraken in het convenant Averijhaven, een belangrijke rol.

Besluitvorming over de ontwikkeling van een energiehaven moet plaatvinden op basis van een haalbaarheidsstudie. Dit om alle partijen zekerheid te geven over de te nemen acties en investeringen.

Communicatie:

De Klankbordgroep lichteren en de website van Rijkswaterstaat www.rijkswaterstaat.nl. Communicatie over het bestemmingsplan vindt plaats in overleg met Rijkswaterstaat door de gemeente Velsen./vc_column_text]

Trekker

Ministerie van IenW voor het MIRT-project, de Provincie Noord-Holland voor de ontwikkeling naar energiehaven.

Betrokken partijen

Gemeente Velsen, Havenbedrijf Amsterdam NV, Tata Steel IJmuiden B.V., Rijkswaterstaat en de Provincie Noord-Holland.

Relatie met andere projecten:

Zeetoegang IJmuiden en Energietransitie.

Mijlpalen:

Het MIRT-project kent in de realisatie twee projectonderdelen:

  • Het ontmantelen van het baggerspeciedepot Averijhaven (in goede samenwerking met Rijkswaterstaat Midden-Nederland), realisatie 2019 – 2020.
  • De aanleg van de lichterhaven in de Averijhaven, realisatie 2021.

Energiehaven:

  • Besluitvorming over de haalbaarheid.