LEEFBAARHEID IN HET NZKG

Doelstelling

Inzicht krijgen in hoe gebruikers van het NZKG het gebied beleven. Op basis daarvan kan het Bestuurs­ platform de dialoog met de omgeving aangaan om daar waar mogelijk adequate oplossingen te zoeken.

Inhoud en voortgang

Het realiseren van de ambitie dat het NZKG een zo groot mogelijke­ bijdrage levert aan de internationale concurrentiepositie­ van de MRA leidt tot opgaven op het vlak van ­economie, verstedelijking/woningbouw, bereik­ baarheid, ecologie, natuur/landschap, duurzaamheid en klimaatbestendigheid. De uitdaging­ is deze functies ruimte te geven om zich te ­ontwikkelen en tegelijkertijd te zorgen voor een leefbare omgeving. Dit kan onder andere leiden tot verdichting en/of transformatie. De feitelijke milieutechnische situatie van deze verander­ ingen is bekend, maar hoe de veranderingen worden beleefd door de gebruikers van het gebied is onbekend.

Het Bestuursplatform heeft daarom in 2016 een leefbaar-heidsonderzoek gehouden onder bewoners, werkgevers en werknemers. Voor dit onderzoek zijn benaderd: bewoners in een straal van één kilometer van bedrijventerreinen; werk-gevers en werknemers op de bedrijventerreinen en bewoners in een straal van tien kilometer van recreatiegebieden in het NZKG. Het leefbaarheidsonderzoek geeft inzicht in hoe de gebruikers van het NZKG de leefomgeving beleven en welke invloed de bedrijventerreinen hierop hebben.

Het veldwerk voor het onderzoek is medio 2016 afgerond. In totaal zijn ingevulde enquêtes ontvangen van 2.600 bewoners, van ruim 300 recreanten, van 91 werkgevers en van 96 werknemers. Dit maakt voor bewoners uitspraken op wijkniveau mogelijk (in veel wijken een respons van meer dan 25 procent van de steekproef) en voor recreanten op recreatiegebied-niveau. De respons van de werkgevers en werknemers is te klein om betrouwbare uitspraken te doen.

De conclusies uit het onderzoek zijn dat de overlast van haven en industrie van zeer beperkte invloed is op het oordeel dat mensen geven aan hun woon- of recreatieomgeving en dat de ervaren overlast van wegverkeer en vliegtuigen veel groter is dan het geluid en de hinder van geur, stof en trillingen die bedrijvigheid met zich mee brengt. Bewoners van het NZKG zijn in het algemeen positief over de groei van de haven, industrie- en bedrijventerreinen of oordelen er neutraal over. Vooral vanwege de werkgelegenheid en de groei van de economie die dit oplevert.

Recreanten zijn over het algemeen tevreden over de recreatiegebieden in het NZKG en waarderen de kwaliteiten van de gebieden. De hinder die het meest genoemd wordt is de geluidsoverlast van vliegtuigen. Alleen in de kustgebieden wordt enige hinder van bedrijven en industrie ervaren.

Op basis van de conclusies zijn beleidsaanbevelingen uitgewerkt.

Communicatie:
www.noordzeekanaalgebied.nl, NZKG Nieuwsflits.

download het Leefbaarheidsonderzoek Noordzeekanaalgebied' (PDF; 5,1MB)

Trekker

Bestuursplatform NZKG.

Betrokken partijen

Partners Bestuursplatform NZKG, Omgevingsdienst IJmond, Omgevingsdienst NZKG en de GGD.

Relatie met andere projecten:

Milieudialoog IJmond, Milieudialoog Westpoort, Monitor Ruimte-intensivering, Duurzaamheid in het NZKG.

Mijlpalen:

  • Vaststelling eindrapport leefbaarheidsonderzoek in het Bestuursplatform van 12 april 2017.
Bron: Leefbaarheid in het Noordzeekanaalgebied, 2016.

Bron: Leefbaarheid in het Noordzeekanaalgebied, 2016.