LEEFBAARHEID IN HET NZKG

Doelstelling

Inzicht krijgen in hoe gebruikers van het NZKG het gebied beleven. Op basis daarvan kan het Bestuurs­platform de dialoog met de omgeving aangaan om daar waar mogelijk adequate oplossingen te zoeken.

Inhoud en voortgang

Het realiseren van de ambitie dat het NZKG een zo groot mogelijke­ bijdrage levert aan de internationale concurrentiepositie­ van de MRA leidt tot opgaven op het vlak van ­economie, verstedelijking/woningbouw, bereik­ baarheid, ecologie, natuur/landschap, duurzaamheid en klimaatbestendigheid. De uitdaging­ is deze functies ruimte te geven om zich te ­ontwikkelen en tegelijkertijd te zorgen voor een leefbare omgeving. Dit kan onder andere leiden tot verdichting en/of transformatie. De feitelijke milieutechnische situatie van deze verander­ingen is bekend, maar hoe de veranderingen worden beleefd door de gebruikers van het gebied is onbekend.

De conclusies uit het onderzoek zijn dat de overlast van haven en industrie van zeer beperkte invloed is op het oordeel dat mensen geven aan hun woon- of recreatieomgeving en dat de ervaren overlast van wegverkeer en vliegtuigen veel groter is dan het geluid en de hinder van geur, stof en trillingen die bedrijvigheid met zich mee brengt. Bewoners van het NZKG zijn in het algemeen positief over de groei van de haven, industrie- en bedrijventerreinen of oordelen er neutraal over. Vooral vanwege de werkgelegenheid en de groei van de economie die dit oplevert. Recreanten zijn over het algemeen tevreden over de recreatiegebieden in het NZKG en waarderen de kwaliteiten van de gebieden. De hinder die het meest genoemd wordt is de geluidsoverlast van vliegtuigen. Alleen in de kustgebieden wordt enige hinder van bedrijven en industrie ervaren.

Op basis van de conclusies zijn gezamenlijke acties uitgewerkt om overlast tot een minimum te beperken.

  • Uit het leefbaarheidsonderzoek bleek dat niet altijd duidelijk is waar iemand voor welke klacht moet zijn. Daarom gaat het Bestuursplatform onderzoeken of het mogelijk is om voor de overlast van Haven en Industrie één klachtenloket te ontwikkelen.
  • Om beter inzicht te krijgen in welke overlast van haven en industrie er precies is, komen er gesprekken met bewoners. Op basis van deze wijkgesprekken kan dan bepaald worden wat er aan de overlast gedaan kan worden en eventueel maatwerk worden geleverd om de klachten te verminderen.
  • Door de stijgende vraag naar woningen in het Noordzeekanaalgebied, zullen wonen en werken steeds dichter bij elkaar plaatsvinden. Het is daarom belangrijk dat (nieuwe) bewoners en bedrijven goede informatie krijgen over wat ze kunnen verwachten aan overlast. Tevens kan een zo goed mogelijke woonomgeving worden gecreëerd door aangepast te bouwen (bijvoorbeeld slaapkamers in het stille gedeelte van een huis) en door maatregelen te nemen die overlast compenseren (zoals meer voorzieningen). Hierover organiseert het Bestuursplatform Noordzeekanaalgebied op 23 november 2017 een congres.

In wijken waar wijkgesprekken worden gehouden en maatregelen worden getroffen zal na één jaar aan de bewoners opnieuw gevraagd worden naar de beleving van de woonomgeving. Het totale leefbaarheidsonderzoek zal na vijf jaar worden herhaald om een goed beeld te kunnen krijgen van de ontwikkelingen.

Communicatie: www.noordzeekanaalgebied.nl, NZKG Nieuwsflits.

download het Leefbaarheidsonderzoek Noordzeekanaalgebied' (PDF; 5,1MB)

Trekker

Bestuursplatform NZKG.

Betrokken partijen

Partners Bestuursplatform NZKG, Omgevingsdienst IJmond, Omgevingsdienst NZKG en de GGD.

Relatie met andere projecten:

Milieudialoog IJmond, Milieudialoog Westpoort, Monitor Ruimte-intensivering, Duurzaamheid in het NZKG.

Bron: Leefbaarheid in het Noordzeekanaalgebied, 2016.

Bron: Leefbaarheid in het Noordzeekanaalgebied, 2016.