LEEFBAARHEID IN HET NZKG

Doelstelling

Inzicht krijgen in hoe gebruikers van het NZKG het gebied beleven. Op basis daarvan kan het Bestuurs­platform NZKG de dialoog met de omgeving aangaan en daar waar mogelijk adequate oplossingen zoeken.

Inhoud en voortgang

Foto: Jaap Bakker

De milieu- en fysieke ruimte in het Noordzeekanaalgebied is schaars en de druk vanuit de verschillende functies zoals werken, wonen, recreatie en groen is groot. De uitdaging­ is deze functies ruimte te geven om zich te ­ontwikkelen en tegelijkertijd te zorgen voor een leefbare omgeving. Dit kan onder andere leiden tot verdichting en/of transformatie. De feitelijke milieutechnische situatie van deze verander­ingen is bekend, maar hoe de veranderingen worden beleefd door de gebruikers van het gebied was nog onbekend.

Het leefbaarheidsonderzoek Noordzeekanaalgebied dat in het voorjaar van 2017 is gepresenteerd geeft hier inzicht in. De conclusies uit het onderzoek zijn dat de overlast van haven en industrie van zeer beperkte invloed is op het oordeel dat mensen geven aan hun woon- of recreatieomgeving en dat de ervaren overlast van wegverkeer en vliegtuigen veel groter is dan het geluid en de hinder van geur, stof en trillingen die bedrijvigheid met zich mee brengt.

Bewoners van het NZKG zijn in het algemeen positief over de groei van de haven, industrie- en bedrijventerreinen of oordelen er neutraal over. Vooral vanwege de werkgelegenheid en de groei van de economie die dit oplevert. Recreanten zijn over het algemeen tevreden over de recreatiegebieden in het NZKG en waarderen de kwaliteiten van de gebieden. De hinder die het meest genoemd wordt is de geluidsoverlast van vliegtuigen. Alleen in de kustgebieden wordt enige hinder van bedrijven en industrie ervaren.

Om de overlast die door sommige bewoners wordt ervaren te beperken besluit het Bestuursplatform NZKG een aantal concrete acties te nemen:

  • Uit het leefbaarheidsonderzoek bleek dat niet altijd duidelijk is waar iemand voor welke klacht moet zijn. Daarom gaat het Bestuursplatform onderzoeken of het mogelijk is om voor de overlast van Haven en Industrie één klachtenloket te ontwikkelen.
  • Om beter inzicht te krijgen in welke overlast van haven en industrie er precies is, komen er gesprekken met bewoners. Op basis van deze wijkgesprekken kan dan bepaald worden waar de overlast vandaan komt en of er iets aan gedaan kan worden.
  • Door de stijgende vraag naar woningen in het Noordzeekanaalgebied, zullen wonen en werken steeds dichter bij elkaar plaatsvinden. Het is daarom belangrijk dat (nieuwe) bewoners en bedrijven goede informatie krijgen over wat ze kunnen verwachten aan overlast. Tevens kan een zo goed mogelijke woonomgeving worden gecreëerd door aangepast te bouwen (bijvoorbeeld slaapkamers in het stille gedeelte van een huis) en door maatregelen te nemen die overlast compenseren (zoals meer voorzieningen).

In wijken waar wijkgesprekken worden gehouden en maatregelen worden getroffen zal na één jaar aan de bewoners opnieuw gevraagd worden naar de beleving van de woonomgeving. Het totale leefbaarheidsonderzoek zal na vijf jaar worden herhaald om een goed beeld te kunnen krijgen van de ontwikkelingen.

Communicatie: www.noordzeekanaalgebied.nl, NZKG Nieuwsflits.

download het Leefbaarheidsonderzoek Noordzeekanaalgebied' (PDF; 5,1MB)

Trekker

Bestuursplatform NZKG.

Betrokken partijen

Partners Bestuursplatform NZKG, Omgevingsdienst IJmond, Omgevingsdienst NZKG en de GGD.

Relatie met andere projecten:

Milieudialoog IJmond, Milieudialoog Westpoort, Monitor Ruimte-intensivering, Duurzaamheid in het NZKG.

Bron: Leefbaarheid in het Noordzeekanaalgebied, 2016.

Bron: Leefbaarheid in het Noordzeekanaalgebied, 2016.