LEEFBAARHEID IN HET NZKG

Leefbaarheid

Uit een groot leefbaarheidsonderzoek onder bewoners in het Noordzeekanaalgebied blijkt dat de overlast door havengebieden en industrie niet bepalend is hoe bewoners de leefbaarheid ervaren in hun wijk. Deze leefbaarheid scoort hoog in enkele wijken in de IJmond, terwijl bewoners wel overlast ervaren. In andere wijken scoort de leefbaarheid juist laag, maar ervaren de bewoners geen overlast van haven en industrie. Andere oorzaken, zoals sociale omstandigheden, blijken te zorgen voor een mate van overlast.

Wonen en Werken

De ambitie is, gezien de schaarste ruimte in het gebied, om wonen en werken steeds dichter bij elkaar te brengen. Of dit in de praktijk haalbaar is, moet nog blijken. Gezien de overlast van de industrie en haven in de IJmond, is het belangrijk om de overlast inzichtelijk te houden en de mogelijke effecten hiervan op de gezondheid van de inwoners te beperken. In het najaar van 2021 wordt het Bestuursplatform NZKG gevraagd een nieuw leefbaarheidsonderzoek in de regio uit te laten voeren.

Doelstelling:

gerichte acties uitvoeren om de beleving van de overlast te beperken, op basis van het Leefbaarheids- onderzoek NZKG (2016), daar waar overlast is.

Trekker

Bestuursplatform NZKG.

Betrokken partijen

partners Bestuursplatform NZKG, Omgevingsdienst IJmond en Omgevingsdienst NZKG.