LEEFBAARHEID IN HET NZKG

Leefbaarheid

Resultaten uit een groot leefbaarheidsonderzoek onder bewoners in het Noordzeekanaalgebied tonen aan dat de overlast door haven en industrie niet bepalend is hoe bewoners de leefbaarheid ervaren in hun wijk. Deze leefbaarheid scoort hoog in enkele wijken in de IJmond, terwijl bewoners wel overlast ervaren. In andere wijken scoort de leefbaarheid juist laag, maar ervaren de bewoners geen overlast van haven en industrie. Andere oorzaken, zoals sociale omstandigheden, blijken te zorgen voor een mate van overlast.

Het Bestuursplatform Noorzeekanaalgebied heeft besloten om via concrete acties inzicht te krijgen in overlast door haven en industrie. Gezien de overlast van de industrie en haven in de IJmond zet de provincie in 2019 een nauwkeurig monitorsysteem op om zaken te meten. Door middel van de Milieucafés (zie hoofdstuk 4.5) wordt één en ander bespreekbaar gemaakt. Waar mogelijk worden er maatregelen genomen.

Wonen en Werken

Eén van de opgaven voor het Noordzeekanaalgebied en de MRA is om wonen en werken steeds dichter bij elkaar te laten plaatsvinden. Hierdoor zal door sommige toekomstige bewoners wellicht overlast worden ervaren. Om bij het kopen of huren van een nieuwbouwwoning bewoners goed te informeren, is het belangrijk dat (nieuwe) bewoners en bedrijven betrouwbare informatie krijgen over de te verwachten overlast. Gemeenten hebben aan mogelijke toekomstige bewoners en bedrijven voorlichting gegeven over mogelijke overlast.

Of dit in de praktijk op een afdoende wijze is gebeurd, zal enerzijds o.a. blijken uit de uitspraak van de Raad van State over de woningbouw op het Hembrugterrein. Milieuhinderlijke bedrijven hebben namelijk bezwaar aangetekend tegen woningbouw op deze locatie. Deze bedrijven hebben in de toekomst geen uitbreidingsruimte meer, en vrezen dat bewoners gaan klagen over geluid en stof. Anderzijds zal, als het totale leefbaarheidsonderzoek over drie jaar wordt herhaald, blijken of de gegeven voorlichting over mogelijke overlast heeft geholpen bij de beleving van de leefbaarheid.

Doelstelling:

Gerichte acties uitvoeren om de beleving van de overlast te beperken.

Trekker

Bestuursplatform NZKG.

Betrokken partijen

Partners Bestuursplatform NZKG, Omgevingsdienst IJmond en Omgevingsdienst NZKG.