LEEFBAARHEID IN HET NZKG

Leefbaarheid

Resultaten uit een groot leefbaarheidsonderzoek uit 2017 onder bewoners in het Noordzeekanaalgebied tonen aan dat de overlast door haven en industrie niet bepalend is hoe bewoners de leefbaarheid ervaren in hun wijk. Deze leefbaarheid scoort hoog in enkele wijken in de IJmond, terwijl bewoners wel overlast ervaren. In andere wijken scoort de leefbaarheid juist laag, maar ervaren de bewoners geen overlast van haven en industrie. Andere oorzaken, zoals sociale omstandigheden, blijken te zorgen voor een mate van overlast.

Gezien de overlast van de industrie en haven in de IJmond heeft de provincie Noord-Holland in 2019 een gericht programma opgezet om zo beter inzicht te krijgen in de overlast en de mogelijke effecten hiervan op de gezondheid van de inwoners. Zodra hierover meer inzicht is, krijgt dit een vervolg in het beleid dat het Bestuursplatform gaat uitvoeren.

Wonen en Werken

De ambitie is, gezien de schaarste ruimte in het gebied, om wonen en werken steeds dichter bij elkaar te laten plaatsvinden. Of dit in de praktijk ook haalbaar is, moet nog blijken. De uitkomsten van het onderzoek in de IJmond zullen hierop van invloed zijn. In 2020 zal het onderwerp leefbaarheid en gezondheid, in het licht van de verstedelijking en de uitkomsten van het gezondheidsonderzoek in de IJmond, verdere duiding krijgen.

Doelstelling:

gerichte acties uitvoeren om de beleving van de overlast te beperken, op basis van het leefbaarheidsonderzoek, daar waar overlast is.

Trekker

Bestuursplatform NZKG.

Betrokken partijen

partners Bestuursplatform NZKG, Omgevingsdienst IJmond en Omgevingsdienst NZKG.