HOOGTIJ

Doelstelling

Ontwikkeling van het bedrijventerrein Hoogtij, aan de noordoever van het Noordzeekanaal bij Zaanstad.

Inhoud en voortgang

HoogTij ligt aan de zuidkant van Zaanstad tegen het Noordzeekanaal aan, tussen Nauerna en bedrijventerrein Westerspoor in. Het is de bedoeling om 2 ha “nat “bedrijventerrein met een zeehaven gerelateerde kade van 900 m te ontwikkelen. De Milieucategorie van het natte terrein is 5.2. Droog terrein is ca. 62 ha, milieucategorie: 3.1 tot 4.2. Bij het natte Terrein kan een zeehaven gerelateerde kade worden aangelegd.

De ontwikkeling van HoogTij is in gang gezet om bedrijven aan te trekken, als versterking van de economische positie van Zaanstad (meer bedrijvigheid en meer werkgelegenheid). Aandacht is uitgegaan naar de ruimtelijke inpasbaarheid ten opzichte van de omgeving en de ontwikkeling van een duurzaam bedrijventerrein (parkmanagement, effect ruimtegebruik en een collectief warmte en koude systeem). Het project ligt op schema. Naar verwachting is HoogTij in 2033 volledig ontwikkeld.

Inmiddels zijn twee nieuwe bedrijven gevestigd op HoogTij. Daarnaast is er een continue stroom van bedrijven die belangstelling hebben in de mogelijkheden op HoogTij.

Trekker

Regionaal Ontwikkelbedrijf NZKG (RON) en gemeente Zaanstad.

Betrokken partijen

De aandeelhouders van RON bestaan uit: provincie Noord-Holland, gemeente Zaanstad, Havenbedrijf Amsterdam NV.

Relatie met andere projecten:

PIP Westpoort en HoogTij (afgerond); Zeetoegang IJmond; Monitor Ruimte-intensivering;; Milieudialoog Westpoort;; Programma ‘Vaart in de Zaan!’.

Mijlpalen:

Mijlpalen hangen samen met de vestiging van partijen op het terrein.

4.18 HoogTij