HAVEN-STAD AMSTERDAM

Haven-stad

Haven-Stad biedt de mogelijkheid voor het realiseren van 40.000 tot 70.000 woningen en 45.000 tot 58.000 arbeidsplaatsen. Het gebied bestaat uit twaalf deelgebieden ten westen en noordwesten van het centrum. De opgave is om deze deelgebieden, met behoud van hun eigen karakteristieke kenmerken, te transformeren naar gemengde en hoogstedelijke woon- en werkmilieus.

De Ontwikkelstrategie Haven-Stad vormt het kader voor verdere gebiedsuitwerkingen per deelgebied. In deze strategie zijn de mogelijkheden onderzocht om te bouwen in hogere dichtheden. Centrale vragen hierbij zijn:
• welke mobiliteitsstrategie maakt dit mogelijk?
• welke functiemengstrategie creëert voldoende ruimte voor deze woningaantallen, bedrijvigheid en bijbehorende stedelijke voorzieningen?
• welke kansen biedt deze hogere verdichting voor de duur zaamheidsdoelen van Amsterdam?

Naast de afspraken uit de Visie NZKG 2040, houdt de ontwikkelstrategie rekening met afspraken uit het Convenant Houthavens/NDSM-werf. Dit convenant is gesloten met enkele bedrijven in de Coen- en Vlothaven, de provincie Noord-Holland en de gemeente Amsterdam.

De Ontwikkelstrategie Haven-Stad is gekoppeld aan de Milieueffectrapportage (MER) Haven-Stad. Deze MER maakt duidelijk wat de consequenties zijn van het stapsgewijs realiseren van het ambitieuze stedelijke programma. Tevens geeft de MER aan welke keuzen nodig zijn om dit op een verantwoorde wijze (gezondheid, verkeersafwikkeling en klimaatdoelen) uit te voeren. In december 2017 stelde de gemeenteraad van Amsterdam de Ontwikkelstrategie Haven-Stad en de MER Haven-Stad vast. In 2018 is gestart met de uitvoering realiseren van het ambitieuze stedelijke programma. Tevens geeft de MER aan welke keuzen nodig zijn om dit op een verantwoorde wijze (gezondheid, verkeersafwikkeling en klimaatdoelen) uit te voeren. In december 2017 stelde de gemeenteraad van Amsterdam de Ontwikkelstrategie Haven-Stad en de MER Haven-Stad vast. In 2018 is gestart met de uitvoering.

Transformatie
Vanuit Amsterdam-West, en langs de zuidelijke en noordelijke IJ-oever, vindt stapsgewijs een transformatie plaats. Per gebied geven we hieronder de stand van zaken en de geplande ontwikkeling weer:

Sloterdijk Centrum en Sloterdijk I:
in Sloterdijk Centrum is de transformatie in volle gang. Volgens het huidige bestemmingsplan kunnen hier, via nieuwbouw en transformatie, tweeduizend woningen worden gereali­seerd van 2016 tot 2025. De eerste ­zeshonderd woningen zijn in 2017 en 2018 opgeleverd. Ook zijn de ontwikkelplannen gemaakt voor de volgende 150 woningen en bijbehorende voorzieningen. Duurzaamheid via rainproof, energieneutraal en circulair
speelt hierbij een centrale rol.

Havengebied Amsterdam, Minervahaven:
de Minervahaven valt binnen het exploitatiegebied van Port of Amsterdam N.V. Hoewel conform het Convenant Houthaven/NDSM-werf hier vanaf 2029 woningbouw mogelijk is, is het karakter van de Minervahaven de afgelopen jaren behoorlijk veranderd. Er zijn diverse panden gebouwd voor creatieve bedrijven en meer ondernemingen staan te trappelen om zich hier te vestigen. Om deze initiatieven zo goed mogelijk te begeleiden, waarbij tegelijkertijd ook rekening wordt gehouden met de toekomstige transformatie naar een woonwerkgebied, is in samenwerking met het Amsterdamse havenbedrijf een Ruimtelijk Programmatisch Kader opgesteld voor de Minerva-
haven. Dit kan dienen als basis voor de herziening van het bestemmingsplan.

Haven-Stad

Noordelijke IJ-oever:
in de Visie NZKG 2040 is afgesproken om de ingezette verstedelijking langs het IJ geleidelijk voort te zetten op plekken waar zich mogelijkheden voordoen. Aangezien de Noordelijke IJ-oever van Amsterdam overloopt in Zaanstad, werken beide gemeenten hierin samen. In 2019 wordt een visiedocument Noorder IJ-plas (de groenblauwe schakel tussen beide steden) opgesteld dat in het najaar wordt aangeboden aan de gemeenteraad. Het economische en ruimtelijke visiedocument, dat samen met de Ontwikkelstrategie is vastgesteld, geeft hiervoor de input. Voor aanvullende ideeën en inzichten participeert de omgeving.

Zaanstraat Emplacement:
ProRail, NS en de gemeente Amsterdam hebben besloten dat de huidige functie van het Zaanstraat Emplacement in 2025 verhuist naar Lelystad.

Relatie met andere plannen en projecten:
ontwikkelingen langs de Zaan, Transformatie van de Achtersluispolder, Gezamenlijk vestigingsbeleid, Monitor Ruimte-
intensivering, Geluidsverdeelplannen Westpoort en HoogTij en de Milieudialogen in het NZKG. In een van de deelgebieden, van Haven-Stad, de Coenhaven langs de A10, is een mogelijke (tijdelijke) locatie voor zeecruiseschepen (PTA). Deze plek maakt deel uit van het onderzoek naar alternatieve locaties voor zeecruiseschepen binnen het Noordzeekanaalgebied dat momenteel in opdracht van het Bestuursplatform wordt uitgevoerd.

Mijlpalen 2019:
eerste kwartaal
• Op basis van onderzoeksresultaten naar de randvoor waarden voor de realisatie van Haven-Stad (onder andere de HOV-infrastructuur) en de bijbehorende juridische
consequenties van de versnelde uitvoering van het pro gramma, neemt het college een besluit over de aanpak en planning van de realisatie van Haven-Stad.
Tender voor de ontwikkeling van energieneutrale bouwkavels. Vaststellen monitoringsprogramma Haven-Stad, eerste monitor is eind 2019 gereed.
Inspraak Toekomstvisie Westerpark. Participatie Visie Noorder IJ-Plas (formele inspraak voor de zomer).
tweede kwartaal
• Vaststellen nota van uitgangspunten Toekomstvisie Westerpark.
vierde kwartaal
• Vaststellen visie en toetsingskader Noorder IJ-plas.

Communicatie:
Voor het programma Haven-Stad, met alle uiteenlopende aspecten en doelgroepen, worden er communicatiemiddelen op maat ingezet. Voor alle projecten, doelgroepen en deel­gebieden is dit de website www.amsterdam.nl/havenstad

Doelstelling:

het ontwikkelen van de locaties binnen het programma Haven-Stad tot een gemengd stedelijk gebied om, met het oog op de groeiende vraag naar woningen, ruimte te bieden aan economische groei en de bouw van woningen.

Trekker:

gemeente Amsterdam.

Betrokken partijen:

Port of Amsterdam N.V., de Amsterdamse stadsdelen Nieuw-West, West en Noord en gemeente Zaanstad.

Haven-Stad