HAVEN-STAD AMSTERDAM

Doelstelling

Het ontwikkelen van de locaties binnen het programma “Haven-Stad” tot een gemengd hoogstedelijk gebied om, met het oog op de groeiende vraag naar woningen, ruimte te bieden aan economische groei en de woningbouwopgave.

Inhoud en voortgang

westhavenHaven-Stad bestaat grofweg uit vijf gebieden namelijk: Sloterdijk, de havenbekkens (Coenhaven, de Vlothaven en de Minervahaven), de Noordelijke IJ-oever, Groot Westerpark en de Haarlemmer­weg / N200. De opgave is de gebieden binnen “Haven-Stad” te transformeren van monofunctionele gebieden naar gemengde en hoogstedelijke woon-werkmilieus. Elk gebied heeft een eigen karakter en een eigen tempo van de ontwikkeling­. Binnen het programma Haven-Stad wordt ingezet op de optimale benutting van de eigenheid van de gebieden. Om dat te doen wordt voortdurend naar samenhang en evenwicht ­gezocht in de ontwikkeling van de gebieden. Dat vraagt om een flexibele aanpak, met ruimte voor experimenten­ en het zoeken naar de beste oplossingen­.

De transformatiestrategie Haven-Stad 2013 ging uit van 9.000 woningen exclusief de Coen -en Vlothaven en 20.000 woningen inclusief. Gezien de ­structurele druk op de Amsterdamse woningmarkt en de daaruit voortvloeiende woningbouwopgave is in de afgelopen­ periode onderzocht of er meer woningen gerealiseerd kunnen worden in het gebied. Met de Ontwikkelstrategie Haven-Stad wordt ingezet op het toevoegen van 40.000 tot 70.000 woningen en 45.000 tot 58.000 arbeidsplaatsen aan de stad.

Haven-Stad zal in de toekomst een gemengd gebied blijven waarin naast wonen, voldoende ruimte voor bedrijven zal zijn. De inzet op hogere dichtheden en bouw van meer woningen mag daarom niet leiden tot verdringing van bedrijvigheid en werkgelegenheid in het gebied. Voor het integreren en mixen van wonen en werken in Haven-Stad wordt ingezet op een forse toename van het aantal arbeidsplaatsen­ ten opzichte van de huidige 28.000.

Ontwikkelstrategie
In de Ontwikkelstrategie Haven-Stad zijn de kansen en de consequenties van de hogere dichtheid onderzocht voor het hele plangebied. Het opstellen van de ontwikkelstrategie Haven-Stad is gekoppeld aan de uitvoering van de milieueffectenrapportage (MER) Haven-Stad. De uitgangspunten van de ontwikkelstrategie zijn getoetst in de MER en de uitkomsten van de MER zijn input geweest voor de ontwikkelstrategie. Centraal in de ontwikkelstrategie staat:

  1. welke mobiliteitsstrategie deze hogere dichtheden ­mogelijk kan maken;
  2. welke functiemengingstrategie ruimte geeft aan voldoende woningen, bedrijvigheid en voorzieningen in het gebied;
  3. welke kansen hogere verdichting biedt voor de duurzaam-heidsdoelen van Amsterdam.

Geplande ontwikkeling per gebied

Vanuit Amsterdam West en langs de zuidelijke en noordelijke IJ-oever wordt stapsgewijs getransformeerd, te beginnen op Sloterdijk Centrum en Sloterdijk I. Per gebied wordt de stand van zaken en de geplande ontwikkeling weergeven:

  • Sloterdijk Centrum en Sloterdijk I:

In Sloterdijk Centrum is de transformatie in volle gang. De voorbereidingen voor woningbouw  voor de volgende fase zijn gestart. De transformatie van het zuidelijke deel van Sloterdijk I is in voorbereiding. In Sloterdijk Centrum kunnen straks circa 8.000 woningen gerealiseerd worden. In Sloterdijk I is de planning circa 11.000  woningen te realiseren.

  • Havengebied Amsterdam (Minervahaven, Alfa driehoek, Coen- en Vlothaven):

De Minervahaven , Coen- en Vlothaven is industrieel havengebied. Om daar recht aan te doen is in 2009 een convenant tussen de gemeente Amsterdam en de havenbedrijven gesloten. Hierin is afgesproken dat de woningbouwontwikkeling in de Houthaven en op het NDSM-terrein doorgang kan vinden, maar dat voor andere bedrijven een ‘pas op de plaats’ wordt gemaakt met woningbouwplannen. Die gebieden worden pas in 2025  in procedure gebracht en in 2029 feitelijk tot uitvoering gebracht. Over eventuele transformatie  van de Alfadriehoek, Coen-Vlot- en Minervahaven en het Cornelis Douwesterrein wordt in 2025 een besluit genomen, conform de afspraken in het Convenant Houthavens, de Transformatiestrategie Haven-Stad en het Coalitieakkoord uit 2014. In het coalitieakkoord 2014-2018 is opgenomen dat bedrijven die al in het havengebied gevestigd zijn  tot 2040 kunnen blijven op de plek waar ze nu zitten.

  • Noordelijke IJ-oever:

Zoals in de Visie NZKG 2040 is afgesproken wordt de ingezette verstedelijking langs het IJ geleidelijk voortgezet op die plekken waar mogelijkheden zich voordoen. Aangezien de Noordelijke IJ-oever van Amsterdam overloopt in Zaan-stad werken beide gemeenten samen aan dit project. Omdat beide gemeenten goed inzicht willen hebben op de mogelijke kansen in het gebied om zo hun transformatiestrategie te be-palen, werken zij gezamenlijk aan een visie voor de lange ter-mijn 2025-2030. Zaanstad en Amsterdam hebben (met behulp van de provincie Noord-Holland door middel van een HIRB-subsidie) aan de bureaus Buiten, Must en Urban Exchange opdracht gegeven een economisch ruimtelijke visie te ontwik-kelen voor het totale plangebied. Het plangebied bestaat uit de Achtersluispolder in Zaanstad, de Noorder IJplas, voormalig sportpark de Melkweg en de Cornelis Douwesterreinen in Amsterdam Noord. In het onderzoek worden de kansen voor transformatie op de korte en lange termijn in beeld gebracht, waarbij rekening wordt gehouden met de huidige bedrijven op de terreinen en de bereikbaarheid van het gebied. De resultaten en adviezen zijn 30 mei gepresenteerd bij het bestuurlijke overleg Haven-Stad.

Reageren op de plannen over Haven-Stad?
De onderstaande documenten zijn ter visie gelegd of vrijgegeven voor inspraak:

• Ontwikkelstrategie Haven-Stad.

• Ontwerpbestemmingsplan Sloterdijk I Mediacollege met bijbehorend ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder en Milieueffectrapportage (MER) Haven-Stad.

U kunt tot en met 13 augustus reageren op de Ontwikkelstrategie Haven-Stad en tot en met 3 augustus op het Ontwerpbestemmingsplan Sloterdijk I en MER Haven-Stad. Op de website van de gemeente Amsterdam kunt u de documenten inzien en een inspraakreactie indienen.

Communicatie:

Voor het project Haven-Stad, met alle uiteenlopende aspecten en doelgroepen, worden communicatiemiddelen­ op maat ingezet. Wat in elk geval voor alle projecten, doelgroepen en deelgebieden wordt ingezet, is de ­website www.amsterdam.nl/havenstad.

Trekker

Gemeente Amsterdam en voor de Noordelijke IJ-oevers ook de gemeente Zaanstad

Betrokken partijen

Havenbedrijf Amsterdam NV, stadsdelen Amsterdam Nieuw-West, West, Noord en gemeente Zaanstad.

Relatie met andere plannen en projecten:

Ontwikkelingen langs de Zaan, Transformatie van de Achtersluispolder,­ Monitor Ruimte-intensivering, Geluidver-deelplannen Westpoort en Hoogtij, Milieudialoog Westpoort, Meer Bereiken Noordwestkant Amsterdam A9 Alkmaar/Raas-dorp, Corridorstudie­ Amsterdam-Hoorn A7/A8.

Mijlpalen:

  • Besluitvorming over IJ-oeververbindingen: Sprong over het IJ. Dit staat voor de zomer 2017 gepland.
  • Ontwikkelstrategie en MER Haven‐Stad worden eind 2017 ter vaststelling voorgelegd aan de Raad.
Transformatiekaart 2016 Haven-Stad. Bron: gemeente Amsterdam

Transformatiekaart 2016 Haven-Stad. Bron: gemeente Amsterdam