HAVEN-STAD AMSTERDAM

Doelstelling

Het ontwikkelen van de locaties binnen het programma “Haven-Stad” tot een gemengd stedelijk gebied om, met het oog op de groeiende vraag naar woningen, ruimte te bieden aan economische groei en de woningbouwopgave.

Inhoud en voortgang

westhavenHaven-Stad bestaat uit vijf gebieden namelijk: Sloterdijk, de havenbekkens (Coenhaven, de Vlothaven en de Minervahaven), de Noordelijke IJ-oever, Groot Westerpark en de Haarlemmer­weg / N200. De opgave is de gebieden binnen “Haven-Stad” te transformeren van monofunctionele gebieden naar gemengde en hoogstedelijke woon-werkmilieus. Elk gebied heeft een eigen karakter en een eigen tempo van de ontwikkeling­. Binnen het programma Haven-Stad wordt ingezet op de optimale benutting van de eigenheid van de gebieden. Om dat te doen wordt voortdurend naar samenhang en evenwicht ­gezocht in de ontwikkeling van de gebieden. Dat vraagt om een flexibele aanpak, met ruimte voor experimenten­ en het zoeken naar de beste oplossingen­.

De transformatiestrategie Haven-Stad 2013 ging uit van 9.000 woningen exclusief de Coen -en Vlothaven en 20.000 woningen inclusief. Gezien de ­structurele druk op de Amster-damse woningmarkt en de daaruit voortvloeiende woningbouwopgave is in de afgelopen­ periode onderzocht of er meer woningen gerealiseerd kunnen worden in het gebied. Eerste verkenningen met stedelijke dichtheden laten een mogelijke verdubbeling in woningcapaciteit zien. Het gaat dan om minimaal 18.000 woningen ­exclusief de Coen- en Vlothaven en 40.000 woningen inclusief. Daarmee doet zich de kans voor om minimaal 20.000 woningen méér te realiseren dan werd beoogd in 2013.

Haven-Stad zal in de toekomst een gemengd gebied blijven waarin naast wonen, voldoende ruimte voor bedrijven zal zijn. De inzet op hogere dichtheden en bouw van meer woningen mag daarom niet leiden tot verdringing van bedrijvigheid en werkgelegenheid in het gebied. Voor het integreren en mixen van wonen en werken in Haven-Stad wordt ingezet op een forse toename van het aantal arbeidsplaatsen­ ten opzichte van de huidige 28.000. Een eerste verkenning­ laat zien dat met een 80-20% ­menging en 30 m2 per arbeidsplaats ongeveer 40.000 arbeidsplaatsen­ in Haven-Stad gerealiseerd kunnen worden.

Ontwikkelstrategie
In de ontwikkelstrategie Haven-Stad worden de kansen en de consequenties van de hogere dichtheid onderzocht voor het hele plangebied. Centraal in de strategie staat:

  1. welke mobiliteitsstrategie deze hogere dichtheden ­mogelijk kan maken;
  2. welke functiemengingstrategie ruimte geeft aan voldoende woningen, bedrijvigheid en voorzieningen in het gebied;
  3. welke kansen hogere verdichting biedt voor de duurzaam-heidsdoelen van Amsterdam.

Het opstellen van de ontwikkelstrategie Haven-Stad is gekoppeld aan de uitvoering van de milieueffectenrapportage (MER) Haven-Stad. De uitgangspunten van de ontwikkelstrategie worden getoetst in de MER en de uitkomsten van de MER zijn input voor de ontwikkelstrategie. Dit maakt het mogelijk om voor het zomerreces van 2017 de ontwikkelstrategie en de MER ter besluitvorming voor te leggen aan het bestuurlijke overleg Haven-Stad.

Vanuit Amsterdam West en langs de zuidelijke en noordelijke IJ-oever wordt stapsgewijs getransformeerd, te beginnen op Sloterdijk Centrum en Sloterdijk I. Per gebied wordt de stand van zaken en de geplande ontwikkeling weergeven:

  • Sloterdijk Centrum en Sloterdijk I:

In Sloterdijk Centrum is de transformatie in volle gang. Volgens het huidige bestemmingsplan kunnen hier in totaal transformatie in de periode 2016-2025. De voorbereidingen voor woningbouw (minimaal 2000 woningen) voor de volgen-de fase zijn gestart. De transformatie van het zuidelijke deel van Sloterdijk I is in voorbereiding. Vanaf 2018/2019 kunnen hier minimaal 3.500 woningen worden gerealiseerd via sloop/ nieuwbouw en transformatie. In het noordelijke deel staan 3000 woningen gepland te realiseren vanaf 2029 via sloop/ nieuwbouw en transformatie.

  • Havengebied Amsterdam (Minervahaven, Alfa driehoek, Coen- en Vlothaven):

De Minervahaven, Coen- en Vlothaven is industrieel havengebied. Om daar recht aan te doen is in 2009 een convenant tussen de gemeente Amsterdam en de havenbedrijven gesloten. Hierin is afgesproken dat de woningbouwontwikkeling in de Houthaven en op het NDSM-terrein doorgang kan vinden, maar dat voor andere bedrijven een ‘pas op de plaats’ wordt gemaakt met woningbouwplannen. Die gebieden worden pas in 2025 in procedure gebracht en in 2029 feitelijk tot uitvoering gebracht. In de Transformatiestrategie Haven‐Stad (vastgesteld in 2013) staat dat het bestuur van Amsterdam in 2025 beslist over het al dan niet transformeren van Coen-en Vlothaven. In het coalitieakkoord 2014-2018 is opgenomen dat bedrijven die al in het havengebied gevestigd zijn  tot 2040 kunnen blijven op de plek waar ze nu zitten.

  • Noordelijke IJ-oever:

Zoals in de Visie NZKG 2040 is afgesproken wordt de inge-zette verstedelijking langs het IJ geleidelijk voortgezet op die plekken waar mogelijkheden zich voordoen. Aangezien de Noordelijke IJ-oever van Amsterdam overloopt in Zaan-stad werken beide gemeenten samen aan dit project. Omdat beide gemeenten goed inzicht willen hebben op de mogelijke kansen in het gebied om zo hun transformatiestrategie te be-palen, werken zij gezamenlijk aan een visie voor de lange ter-mijn 2025-2030. Zaanstad en Amsterdam hebben (met behulp van de provincie Noord-Holland door middel van een HIRB-subsidie) aan de bureaus Buiten, Must en Urban Exchange opdracht gegeven een economisch ruimtelijke visie te ontwik-kelen voor het totale plangebied. Het plangebied bestaat uit de Achtersluispolder in Zaanstad, de Noorder IJplas, voormalig sportpark de Melkweg en de Cornelis Douwesterreinen in Amsterdam Noord. In het onderzoek worden de kansen voor transformatie op de korte en lange termijn in beeld gebracht, waarbij rekening wordt gehouden met de huidige bedrijven op de terreinen en de bereikbaarheid van het gebied. De resultaten en adviezen worden 30 mei gepresenteerd bij het bestuurlijke overleg Haven-Stad.

Communicatie:
Stad, met alle uiteenlopende aspecten en doelgroepen, worden communicatiemiddelen­ op maat ingezet. Wat in elk geval voor alle projecten, doelgroepen en deelgebieden wordt ingezet, is de ­website www.amsterdam.nl/havenstad.

Trekker

Gemeente Amsterdam en voor de Noordelijke IJ-oevers ook de gemeente Zaanstad

Betrokken partijen

Havenbedrijf Amsterdam NV, stadsdelen Amsterdam Nieuw-West, West, Noord en gemeente Zaanstad.

Relatie met andere plannen en projecten:

Ontwikkelingen langs de Zaan, Transformatie van de Achtersluispolder,­ Monitor Ruimte-intensivering, Geluidver-deelplannen Westpoort en Hoogtij, Milieudialoog Westpoort, Meer Bereiken Noordwestkant Amsterdam A9 Alkmaar/Raas-dorp, Corridorstudie­ Amsterdam-Hoorn A7/A8.

Mijlpalen:

  • Besluitvorming over IJ-oeververbindingen: Sprong over het IJ. Dit staat voor de zomer 2017 gepland.
  • Voor het zomerreces van 2017 worden de ontwikkelstrategie Haven-Stad en de MER Haven-Stad aan het bestuurlijke overleg Haven-Stad voorgelegd ter besluitvorming.
  • Op 30 mei 2017 worden de resultaten en adviezen van de economische ruimtelijke visie Zaan-IJ-oevers gepresenteerd aan het bestuurlijke overleg Haven-Stad.
  • Ontwikkelstrategie en MER Haven‐Stad worden in het derde kwartaal ter visie gelegd en eind 2017 ter vaststelling voorgelegd aan de Raad.
Transformatiekaart 2016 Haven-Stad. Bron: gemeente Amsterdam

Transformatiekaart 2016 Haven-Stad. Bron: gemeente Amsterdam