HAVEN-STAD AMSTERDAM

Doelstelling

Het ontwikkelen van de locaties binnen het programma Haven‐Stad tot een gemengd stedelijk gebied om, met het oog op de groeiende vraag naar woningen, ruimte te bieden aan economische groei en de woningbouwopgave.

Inhoud en voortgang

De twaalf deelgebieden van Haven-Stad

Haven-Stad bestaat uit twaalf deelgebieden[1] ten westen en noordwesten van het centrum, waaronder oude havengebieden. De opgave is deze deelgebieden te transformeren van monofunctionele gebieden naar gemengde en hoogstedelijke woon-werkmilieus. Elk gebied heeft een eigen karakter en een eigen tempo van ontwikkeling. Het programma Haven-Stad zet in op de optimale benutting van de eigenheid van de gebieden. Om dat te doen wordt voortdurend gezocht naar samenhang en evenwicht in de ontwikkeling van de gebieden.

In de Ontwikkelstrategie Haven-Stad zijn de ambities aanzienlijk verhoogd ten opzichte van de eerdere transformatiestrategie (vastgesteld in 2013). Dit met name door de structurele druk op de Amsterdamse woningmarkt. Zo biedt Haven-Stad met de nieuwe inzichten de mogelijkheid voor het realiseren van 40.000 tot 70.000 woningen en 45.000 tot 58.000 arbeidsplaatsen.

In de Ontwikkelstrategie Haven-Stad zijn de mogelijkheden onderzocht om te bouwen in hogere dichtheden in alle twaalf deelgebieden. Centraal in deze strategie staat:

  • welke mobiliteitsstrategie hogere dichtheden mogelijk kan maken;
  • welke strategie voor de menging van functies ruimte geeft aan voldoende woningen, bedrijvigheid en voorzieningen in het gebied;
  • welke kansen hogere verdichting biedt voor de duurzaamheidsdoelen van Amsterdam.

De ontwikkelstrategie is geen plan, maar vormt het kader voor verdere gebiedsuitwerkingen. Naast de afspraken uit de Visie NZKG 2040, houdt de Ontwikkelstrategie rekening met afspraken uit het Convenant Houthaven/NDSM-werf. Dit convenant is gesloten met enkele huidige bedrijven in de Coen- en Vlothaven, de provincie Noord-Holland en de gemeente Amsterdam.

De Ontwikkelstrategie Haven-Stad is gekoppeld aan de Milieueffectrapportage (MER) Haven-Stad. Deze MER maakt duidelijk wat de consequenties zijn bij het realiseren van de gestelde ambities en welke keuzen daaraan voorafgaan. De uitgangspunten uit de ontwikkelstrategie zijn getoetst in de MER en de uitkomsten van de MER zijn weer input voor de ontwikkelstrategie. Gedurende de zomer van 2017 lagen beide documenten ter inzage. Veel betrokkenen hebben een inspraakreactie gegeven. In december 2017 stemde de gemeenteraad van Amsterdam (met inachtneming van de wijzigingen uit het inspraaktraject) in met de Ontwikkelstrategie Haven-Stad en de MER Haven-Stad.

[1] Sloterdijk 1, Sloterdijk Centrum, Coen- en Vlothaven, Alfadriehoek, Melkweg Oostzanerwerf, Cornelis Douwes 0-1, Cornelis Douwes 2-3, Minervahaven Noord / Minervahaven Zuid, Sportpark Transformatorweg/Amsterbaken, Zaanstraat Emplacement, Groot Westerpark, Noorder IJplas.

Vanuit Amsterdam West en langs de zuidelijke en noordelijke IJ-oever vindt stapsgewijs een transformatie plaats. Per gebied worden de stand van zaken en de geplande ontwikkeling weergeven:

 Sloterdijk Centrum en Sloterdijk I:

In Sloterdijk Centrum is de transformatie in volle gang. Volgens het huidige bestemmingsplan kunnen hier in totaal tweeduizend woningen worden gerealiseerd via nieuwbouw en transformatie in de periode 2016-2025. De voorbereidingen voor woningbouw (minimaal tweeduizend woningen) voor de volgende fase zijn gestart. Met het aanvaarden van de MER Haven-Stad is een aanpassing van het huidige bestemmingsplan mogelijk en komt de realisatie van deze fase een stap dichterbij.

De transformatie van het zuidelijke deel van Sloterdijk I is in voorbereiding. Vanaf 2018/2019 kunnen hier minimaal 3500 woningen worden gerealiseerd via sloop/nieuwbouw en transformatie.

  • Havengebied Amsterdam, Minervahaven:

De Minervahaven valt binnen het exploitatiegebied van Havenbedrijf Amsterdam NV. Hoewel conform het Convenant Houthaven/NDSM-werf hier vanaf 2029 woningbouw mogelijk is, is het karakter van de Minervahaven de afgelopen jaren snel veranderd. Wel zijn er diverse kantoren gebouwd voor creatieve bedrijvigheid en er staan meer initiatieven te trappelen voor een plek in de Minervahaven. Om deze initiatieven zo goed mogelijk te begeleiden, waarbij tegelijkertijd ook rekening wordt gehouden met de toekomstige transformatie naar een woonwerkgebied , is in samenwerking met het Amsterdamse havenbedrijf een Ruimtelijk Programmatisch Kader opgesteld voor de Minervahaven. Dit kader kan dienen als basis voor de herziening van het bestemmingsplan.

  • Noordelijke IJ-oever:

In de Visie NZKG 2040 is afgesproken om de ingezette verstedelijking langs het IJ geleidelijk voort te zetten op plekken waar zich mogelijkheden voordoen. Aangezien de Noordelijke IJ-oever van Amsterdam overloopt in Zaanstad, werken beide gemeenten hierin samen. Gezamenlijk hebben Amsterdam en Zaanstad de opdracht verstrekt aan de bureaus Buiten, Must en Urban Exchange om een economisch ruimtelijke visie te ontwikkelen voor het totale plangebied. In het onderzoek zijn de kansen in beeld gebracht voor transformatie op de korte en lange termijn. Hierbij wordt rekening gehouden met de huidige bedrijven op de terreinen en de bereikbaarheid van het gebied. De studie is medio 2017 afgerond en aangeboden aan beide gemeenteraden. Delen uit de studie zijn meegenomen in de Ontwikkelstrategie Haven-Stad.

Communicatie:

Voor het programma Haven Stad, met alle uiteenlopende aspecten en doelgroepen, worden communicatiemiddelen op maat ingezet. Wat in elk geval voor alle projecten, doelgroepen en deelgebieden wordt ingezet, is de website www.amsterdam.nl/havenstad.

Trekker

Gemeente Amsterdam.

Betrokken partijen

Havenbedrijf Amsterdam NV, stadsdelen Amsterdam Nieuw-West, West, Noord en gemeente Zaanstad.

Relatie met andere plannen en projecten:

Ontwikkelingen langs de Zaan, Transformatie van de Achtersluispolder, Monitor Ruimte-intensivering, Geluidverdeelplannen Westpoort en HoogTij en Milieudialogen in het NZKG.

Mijlpalen:

Eerste kwartaal 2018: ·       Het uitwerken van de moties die zijn aangenomen bij het vaststellen van de Ontwikkelstrategie Haven-Stad. Deze moties vragen om een verdiepingsslag op onder andere de thema’s groen, cultuur, energievoorziening en onderwijs.
Eerste kwartaal 2018: ·       Besluitvorming over de voorkeurslocatie bij de verplaatsing van de Passenger Terminal Amsterdam, wat mogelijk invloed heeft op de ontwikkelingen van Haven-Stad in hetzelfde gebied.
Tweede kwartaal 2018: ·       Het opzetten van een bedrijvenplatform waar met het bedrijfsleven wordt gesproken over de toekomstige transformatie van Haven-Stad.

 

Een schetsmatige verbeelding van een toekomstbeeld van Haven-Stad.