GROEN EN LANDSCHAP

Voortgang

Groen is essentieel voor bewoners, bedrijven en bezoekers. Om op een andere manier naar het landschap te kijken, heeft de provincie een zogeheten ‘Kijkwijzer’ ontwikkeld. Deze is bedoeld als inspiratie voor gemeenten bij ruimtelijke initiatieven.

Inmiddels is het project afgerond. De gemeente Beverwijk werkt met de ‘Kijkwijzer’ als inspiratiebron voor de ontwikkeling van het gebied tussen Beverwijk en Zaanstad.

Relatie met andere projecten:

Natuur, recreatie of agrarische functies Houtrakpolder & compenserende maatregelen bij ontwikkeling van een haven in de Houtrakpolder.

Doelstelling:

het versterken van het groen, landschap en recreatie aan weerszijden van het Noordzeekanaal. Door het versterken van het groen, wordt de (be)leefbaarheid vergroot en daarmee de internationale concurrentiepositie van het gebied.

Trekker

Provincie Noord-Holland.

Betrokken partijen

de gemeenten Amsterdam, Zaanstad, Beverwijk, Velsen, Haarlemmermeer, de bedrijven Tata Steel IJmuiden bv en Port of Amsterdam N.V., Zeehaven IJmuiden N.V. en Rijkswaterstaat West-Nederland Noord? vanwege hun grote belangen in.

Rugstreeppad Foto: Martin Melchers

Fuut bij nest Foto: Martin Melchers

Broedende wilde eend Foto: Martin Melchers