GELUIDSVERDEELPLANNEN WESTPOORT EN HOOGTIJ

Doelstelling

Het borgen van een optimale verdeling van geluid in de havengebieden Westpoort en HoogTij, zodanig dat intensivering van het havengebied wordt gefaciliteerd om te voorkomen dat er niet uitgeefbare kavels ontstaan door tekort aan geluidsruimte.

Inhoud en voortgang

4.20 Geluidverdeelplan Westpoort en HoogTijHet is van belang te voorkomen dat opnieuw de situatie ontstaat dat nog fysieke ruimte beschikbaar is, maar milieu-ruimte ontbreekt. De geluidruimte moet daarom goed worden verdeeld over de kavels. In het huidige vergunningenproces kan een vergunning niet worden geweigerd als het bedrijf meer geluidruimte aanvraagt dan gewenst is voor die kavel in dat gebied, maar de aanvraag wel in de zone past. Voor een evenwichtiger verdeling die intensief ruimtegebruik bevordert, is daarom een instrument nodig om de uitgeefbaarheid van de kavels te borgen.

In 2013 is de Visie NZKG 2040 vastgesteld waarmee een in-tensivering van het gebruik van de bestaande havengebieden wordt nagestreefd. In maart 2015 stelden de Provinciale Staten van Noord-Holland in lijn met deze visie het provinciaal inpassingsplan (PIP) ‘Aanpassing Geluidzones Westpoort en HoogTij’ vast. Hierin werden de nieuwe geluidscontouren voor de haven van Amsterdam en HoogTij vastgelegd.

De provincie Noord-Holland, Havenbedrijf Amsterdam en de gemeenten Amsterdam en Zaanstad hebben, geadviseerd door de Omgevingsdienst NZKG, een instrument uitgewerkt voor het beheersen van de interne geluidverdeling van de geluidruimte binnen de geluidzones Westpoort en HoogTij. Dit instrument is het geluidverdeelplan. Dit plan is de eerste in haven- en industriegebieden in Nederland op deze schaal. Wel hebben een aantal gemeenten geluidverdeelplannen vastgesteld, of zijn deze aan het ontwikkelen. Met deze gemeenten is kennis gedeeld zodat de leerpunten worden uitgewisseld en een zo eenduidig mogelijke systematiek ontstaat.

In 2016 zijn alle technische en juridische onderzoeken afgerond. Het geluidverdeelplan is een bruikbare methode voor geluidverdeling, te borgen in een bestemmingsplan. De methode tast bestaande verantwoordelijkheden niet aan en betekent slechts enkele extra processtappen. Het vergunningenproces hoeft er niet door te worden verlengd of gecompliceerd. In oktober/november 2016 is bestuurlijke overeenstemming bereikt bij de provincie NH, Zaanstad en Amsterdam over de uitgangspunten van het geluidverdeelplan. In 2017 worden de geluidverdeelplannen Westpoort en HoogTij door middel van een bestemmingsplan vastgesteld door de betreffende gemeenten.

Communicatie:

  • Informeren van de medewerkers bij partijen die met het geluidverdeelplan zullen werken.
  • Persbericht bij vaststelling van het geluidverdeelplan (eind 2017), waarbij het belang van de borging van belangen van bedrijven en burgers en het vooruitlopen op de omgevingswet door dit instrument, wordt toegelicht.

Trekker

Gemeenten Amsterdam en Zaanstad

Betrokken partijen

Provincie Noord-Holland, gemeenten Amsterdam en Zaanstad (voor het geluidverdeelplan HoogTij), Havenbedrijf Amsterdam. De Omgevingsdienst NZKG is nauw betrokken bij de ontwikkeling van de plannen. De ORAM, Ondernemersvereniging HoogTij en Westpoort Ondernemers worden op de hoogte gehouden van de ontwikkeling, aangezien ze als voorportaal naar de bedrijven in het gebied functioneren en goed weten wat er speelt. Bedrijven en ondernemersverenigingen worden bovendien betrokken voor de toets op een werkbare methodiek.

Relatie met andere projecten:

Monitor Ruimte-Intensivering, Haven-Stad Amsterdam, Hembrugterrein, Transformatie van de Achtersluispolder, Haven-Stad en Ontwikkelingen langs de Zaan.

Mijlpalen:

  • Uitwerken facet bestemmingsplan (maart 2017)
  • Informeren betrokkenen (eerste kwartaal 2017)
  • Ter inzage facet bestemmingsplan (juni/juli 2017)
  • Vaststellen facet bestemmingsplan (eind 2017)

Foto: Henk Honing