GELUIDSVERDEELPLANNEN WESTPOORT EN HOOGTIJ

Doelstelling

Het borgen van een optimale verdeling van geluid in de havengebieden Westpoort en HoogTij. De geluidverdeelplannen op beide locaties moeten ervoor zorgen dat groei van de havenactiviteiten mogelijk blijft zonder dat de geluidsnormen worden overschreden. Dit om te voorkomen dat er niet-uitgeefbare kavels ontstaan door een tekort aan geluidsruimte.

Inhoud en voortgang

4.20 Geluidverdeelplan Westpoort en HoogTij

Het is van belang te voorkomen dat opnieuw de situatie ontstaat dat er nog fysieke ruimte beschikbaar is in beide havengebieden maar dat de milieuruimte hiervoor ontbreekt. De geluidsruimte moet daarom goed worden verdeeld over de kavels. In het huidige situatie kan een vergunning niet worden geweigerd als het bedrijf meer geluidsruimte aanvraagt dan is gewenst voor de kavel in dat gebied, maar de aanvraag wel past in de zone. Voor een evenwichtigere verdeling die intensief ruimtegebruik bevordert, is daarom een instrument nodig om de uitgeefbaarheid van de kavels te waarborgen.

In 2017 zijn de geluidverdeelplannen uitgewerkt voor Westpoort en HoogTij. De ontwerp-geluidverdeelplannen zijn vastgesteld en in juli en augustus ter visie gelegd. De ingekomen zienswijzen hebben geleid tot verbeteringen van de plannen. Beide geluidverdeelplannen zijn vlak voor kerst 2017 ingediend voor bestuurlijke besluitvorming. Medio maart 2018 zijn de geluidverdeelplannen vastgesteld. De plannen liggen in de zes weken hierna ter visie en er bestaat de mogelijkheid voor het indienen van beroep bij de Raad van State.

De provincie Noord-Holland, Havenbedrijf Amsterdam NV en de gemeenten Amsterdam en Zaanstad hebben, geadviseerd door de Omgevingsdienst NZKG, het geluidverdeelplan uitgewerkt. Dit als instrument voor het beheersen van de interne verdeling van de geluidsruimte binnen Westpoort en HoogTij. Het plan is ontwikkeld op basis van ervaringen bij andere gemeenten. Dit plan is het eerste op deze schaal in haven- en industriegebieden in Nederland.

Communicatie:

  • Het informeren van de medewerkers bij partijen die met het geluidverdeelplan zullen werken.

Trekker

Gemeenten Amsterdam en Zaanstad

Betrokken partijen

Provincie Noord-Holland en Havenbedrijf Amsterdam NV. ORAM, Ondernemersvereniging HoogTij en Westpoort Ondernemers worden op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen, aangezien zij het voorportaal zijn naar de bedrijven in het gebied en goed weten wat er speelt bij hun achterban. Bedrijven en ondernemersverenigingen zijn bovendien betrokken voor de toets op een werkbare methodiek.

Relatie met andere projecten:

Monitor Ruimte-Intensivering, Haven-Stad Amsterdam, Hembrugterrein, Transformatie van de Achtersluispolder en de gebieden Coen- en Vlothaven en Amsterdam-Noord.

Mijlpalen:

  • Ter inzage definitieve bestemmingsplannen (maart/april/mei 2018).