GEBIEDSVISIE AMSTERDAMSE HAVEN

Doelstelling

Het in beeld brengen van ruimtegebruik en intensiveringsmogelijkheden om duurzaam en verantwoord om te gaan met de ruimte die het havenbedrijf ter beschikking is gesteld. Daarnaast brengt de Gebiedsvisie vestigingscriteria en gebiedskwaliteiten in kaart, waardoor het een afwegingskader voor HbA voor nieuwe vestigingen en uitbreidingen is.

Inhoud en voortgang

4.13.2 Gebiedsvisie Amsterdamse haven (optioneel)De Gebiedsvisie Amsterdamse Haven is een intern project geweest van het Havenbedrijf Amsterdam. Gezien het belang van ruimte-intensivering en het juiste bedrijf op de juiste plaats heeft het Havenbedrijf intern informatie over ruimtegebruik, bedrijfsvestigingen en benodigde investeringen of herstructureringen bij elkaar gebracht. Het Havenbedrijf zet de inzichten die de Gebiedsvisie biedt in voor de duurzame ontwikkeling van het havengebied, en beoogt dat commerciële en ruimtelijke keuzes nu geen onwenselijke belemmeringen voor de lange termijn initiëren. Een deel van de gegevens is ingebracht in de Monitor Ruimte-intensivering. Door deze cijfers en feiten kan het Havenbedrijf Amsterdam intern haar investeringsstrategie bepalen en tijdig inspelen op kansen en ontwikkelingen qua ruimte-intensivering en vestigingsbeleid.

Voor de haven is de Gebiedsvisie een continu proces dat hoort bij een goede bedrijfsstrategie. Daarom wordt dit project

uit het Uitvoeringsprogramma gehaald. De gegevens uit de Gebiedsvisie worden ingebracht in de projecten ‘Monitor Ruimte-intensivering’ en ‘Gezamenlijk Vestigingsbeleid’.

Communicatie:
Ter kennisname presenteren in het Bestuursplatform van april 2017.

Trekker

Havenbedrijf Amsterdam NV

Betrokken partijen

Via accountgesprekken met ORAM en klanten en strategische verkenningen zijn ook externe belang-hebbenden in staat input te leveren. De Gebiedsvisie ondersteunt het korte en lange termijn vestigingsproces voor Westpoort.

Relatie met andere projecten:

Monitor Ruimte-intensivering, Geluidverdeelplan Westpoort en HoogTij, Gezamenlijk vestigingsbeleid op regionaal niveau.

Artist impression van het logistiek warehouse aan de Kaapstadweg (Atlaspark) dat nu in aanbouw is. De gebruiker is logistiek dienstverlener ITG Logistics.

Artist impression van het logistiek warehouse aan de Kaapstadweg (Atlaspark) dat nu in aanbouw is. De gebruiker is logistiek dienstverlener ITG Logistics.