SPRONG OVER HET IJ

Doelstelling

De verbinding verbeteren tussen het centrum van Amsterdam en Amsterdam-Noord voor voetgangers en fietsers.

Inhoud en voortgang

Maatregelen Sprong over het IJ.

Het is te druk op de veerponten op het IJ. De verwachting is dat door de geplande woningbouw in Amsterdam-Noord deze drukte nog zal toenemen. Om snel, gemakkelijk en veilig naar de overkant van het IJ te kunnen blijven gaan, is een structurele verbetering nodig van de verbinding tussen beide oevers. De bouw van de brug is veelvuldig besproken in het Bestuursplatform, omdat deze ontwikkeling haaks kan staan op de doelstelling van een goede bereikbaarheid van het NZKG over water. Partijen in het Bestuursplatform zijn verdeeld over deze brug omdat een tunnel ook een goed alternatief kan zijn. De bouw van deze brug zal in 2018, als het nieuwe college van Amsterdam is benoemd, terugkeren op de agenda van het Bestuursplatform. Dit om gezamenlijk te bezien welke impact dit gaat krijgen op de uitvoering van de Visie NZKG 2040.

De gemeenteraad van Amsterdam heeft in juli 2017 het voorkeursbesluit Sprong over het IJ genomen. Hiermee heeft de raad opdracht gegeven om vijf maatregelen verder uit te werken en besluitvorming voor te bereiden:

  • verbetering van de veren, inclusief verlegging van het IJpleinveer en aangrenzend fietsnetwerk (gereed: 2021);
  • nieuw metrostation in de Sixhaven (gereed: 2023-2025);
  • brug over het IJ bij het Java-eiland, inclusief aangrenzend fietsnetwerk (gereed: 2025);
  • brug of tunnel bij het Stenen Hoofd, inclusief aangrenzend fietsnetwerk;
  • voetgangerstunnel bij Amsterdam CS.

Voor de maatregelen 4 en 5 heeft de raad besloten dat men in 2020 nog een ‘voorkeursbesluit’ moet nemen.

Door de geplande bouw van de brug kunnen de grote cruiseschepen niet meer draaien bij de huidige Passenger Terminal Amsterdam (PTA). Daarom heeft het College van B&W in december 2017 besloten tot een voorkeurslocatie voor de verplaatsing van de PTA naar de Coenhaven. De activiteiten van de PTA moeten grotendeels zijn verplaatst, voordat de brug bij het Javaeiland in gebruik wordt genomen.

De gemeente Amsterdam werkt met een ‘adaptieve strategie’. Voorafgaand aan elk uitvoeringsbesluit wordt gemonitord wat de effecten zijn van eerdere projecten. Ook kijkt de gemeente naar de actuele drukte en het tempo van bouwen. Als eerste wordt gekeken naar de effecten van de Noord/Zuidlijn die gaat rijden vanaf juli 2018.

Communicatie:

Op de website www.amsterdam.nl/sprongoverhetij is alle informatie te vinden over het programma en de maatregelen. Ook is er een nieuwsbrief. Op de website kan men zich hiervoor aanmelden. Participatie speelt een grote rol in de communicatie van de maatregelen, zowel online als via bijeenkomsten.

Trekker

Gemeente Amsterdam.

Betrokken partijen

Amsterdammers, Vervoerregio, Rijkswaterstaat, Provincie, Rijk en Havenbedrijf Amsterdam NV.

Mijlpalen:

  • In het vierde kwartaal van 2018 staat een bestuurlijk ijkmoment op de agenda. Hierin moet een investeringsbesluit worden genomen over de verplaatsing van de PTA, in relatie tot de voortgang van het project Javabrug. In dit bestuurlijke beslismoment zullen ook de benodigde besluiten worden voorgelegd over de andere projecten.

Relatie met andere projecten:

Haven-Stad Amsterdam en Monitor Ruimte-intensivering.