ENERGIETRANSITIE

Mondiale afspraken

In december 2015 zijn in Parijs mondiale afspraken gemaakt om de opwarming van de aarde te beperken tot ruim onder de twee graden Celsius. Het huidige kabinet heeft in het regeerakkoord van Nederland opgenomen dat de CO2-uitstoot in 2030 met 49 procent moet worden teruggebracht ten opzichte van 1990, en in 2050 met 95 procent.

Het Noordzeekanaalgebied (NZKG) heeft een groot aandeel in de nationale CO2 uitstoot. Dit vanwege de industrie en een haven met veel fossiele brandstoffen. Daarnaast kan deze regio bijdragen aan de klimaat- en energietransitie en een circulaire toekomst.

Ontwikkelstrategie

In samenwerking met diverse partners heeft het Bestuursplatform op 15 november de Ontwikkelstrategie Energie NZKG (OSE NZKG) vastgesteld. Deze uitwerking is uniek in zijn soort en hiermee loopt de regio voorop in de uitwerking van de ­benodigde stappen om de regio voor te bereiden op de energietransitie. Tevens dient de OSE NZKG als bouwsteen voor de regionale energiestrategie van Noord-Holland en de Nationale Omgevingsvisie.
De acties die benodigd zijn op de korte termijn zijn de zogenaamde zes basisstappen, en vier ontwikkelprincipes voor de lange termijn. Daarbij wordt rekening gehouden met:

• de Metropoolregio Amsterdam (MRA);
• nationale en internationale ontwikkelingen;
• beschikbare milieu- en transitieruimte;
• bruto werkgelegenheid (investeringskentallen);
• de economische robuustheid;
• de rol van regionale overheden;
• de planning.

Het Prinses Amaliawindpark op z’n 23 kilometer voor de kust van IJmuiden.

Klimaatakkoord

Parallel aan de Ontwikkelstrategie heeft het Rijk gewerkt aan het Klimaatakkoord. Als onderdeel van de hoofdtafel Industrie heeft de regiotafel NZKG gewerkt aan een projectenlijst, gericht op het behalen van doelstelling van het Rijk in 2030. Deze projectenlijst is in december 2018 ingediend bij Klimaatberaad. In opdracht van de minister is begin 2019 het ontwerp-Klimaatakkoord door de planbureaus doorgerekend. Vervolgens zal besluitvorming starten, zodat het Klimaatakkoord nog voor de zomer van 2019 kan worden getekend.

Als vervolg op de Ontwikkelstrategie Energietransitie NZKG heeft het Bestuursplatform ingestemd met het maken van een Uitvoeringsprogramma Energietransitie NZKG. Doel van dit uitvoeringsprogramma is om tot concrete acties te komen. Het Plan van Aanpak voor het Uitvoeringsprogramma zal medio 2019 worden voorgelegd aan het Bestuursplatform NZKG. In 2018 is tevens besloten om de projecten Circulaire Westas en CO2 Smart Grid mee te nemen in het Uitvoeringsprogramma Energietransitie NZKG.

Relatie met andere projecten:
Monitor Ruimte-intensivering, Circulaire economie, Gezamenlijk Vestigingsbeleid, Haven-Stad Amsterdam, Ontwikkelingen langs de Zaan, MRA Grand Design 2.0, Regionale Energiestrategie (Noord-Holland-Zuid), Wind op zee (inclusief aanlanding), Transformatie van de Achtersluispolder en Hembrugterrein.

Mijlpalen:
• Uitvoeringsprogramma Energietransitie in Bestuursplatform
van 5 juli 2019.
• CO2-reductieplannen (Klimaatakkoord), gereed 2020.
• Systeemstudie energie-infrastructuur, gereed april 2019.

Communicatie:
projectbureau stelt voor dit onderwerp een communicatieplan op. Op basis hiervan worden er acties uitgezet.

Doelstelling:

Het ontwikkelen van een strategie, zodat het NZKG bij kan dragen aan de internationale concurrentiepositie van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) en de afspraken in het Klimaatakkoord. Het streven is 49 procent CO2-reductie in 2030.

Trekker

Bestuursplatform NZKG.

Betrokken partijen

Partners Bestuursplatform NZKG, MRA, Westas, bedrijfs­leven, ngo’s, netbeheerders, energieproducenten en ­Omgevingsdienst IJmond.