ENERGIETRANSITIE

Het NZKG heeft binnen de MRA een belangrijke functie:
(a) de opslag, distributie, conversie en opwekking van hernieuwbare energie en circulaire grondstoffen;
(b) de gevestigde regionale en (inter)nationale bedrijven op het gebied van energie- en grondstoffentransitie.

In de Ontwikkelstrategie Energietransitie NZKG staat hoe het NZKG vanuit de energietransitie en de circulaire economie een bijdrage kan leveren aan de internationale concurrentiepositie van de Metropoolregio Amsterdam. Vanuit vier scenario’s heeft dit geleid tot zes basisstappen voor de korte termijn en vier ontwikkelingsrichtingen voor de lange termijn.

Het Bestuursplatform ET NZKG heeft in 2019 ingestemd met het opstellen van een Uitvoeringsprogramma ET NZKG. Dit is gebaseerd op de Ontwikkelstrategie ET NZKG en op de specifieke afspraken voor de Industrie in het Klimaatakkoord. In het Uitvoeringsprogramma worden de volgende thema’s onderscheiden: CO2, waterstof, elektriciteit en warmte. Per thema is een plan van aanpak gemaakt.

In 2019 is de systeemstudie energie infrastructuur Noord-Holland 2020-2050 gestart en afgerond. Deze heeft een vervolg op meerdere schaalniveaus en is geïntegreerd in het Uitvoeringsprogramma ET NZKG. Juist de energieinfrastructuur is een randvoorwaarde voor het realiseren van doelen en afspraken in het NZKG.

In 2019 heeft het kabinet ingestemd met het ontwerp Klimaatakkoord 2030. Daarmee is een nieuwe fase gestart met een focus op de uitvoering. Voor de uitvoering van het Klimaatakkoord en het oplossen van knelpunten is vanuit het Rijk een nieuwe structuur opgezet. Het NZKG is als industriecluster gekoppeld aan het Uitvoerings- en Koplopersoverleg. Het Uitvoeringsoverleg is verantwoordelijk voor de voortgang en uitvoering van afspraken in het Klimaatakkoord voor de industrie. De samenhang tussen de thema’s (industrie, mobiliteit, gebouwde omgeving, landbouw en elektriciteit) vindt plaats in het Voortgangsoverleg Klimaatakkoord.

Elektrisch oplaadpunt in Amsterdam.

Vestigingsbeleid en Monitor ruimte-intensivering

Mijlpalen:
• advies Taskforce Infra Industrie, eerste-tweede kwartaal 2020;
• scenario’s en strategie energie-infrastructuur, die wordt aangesloten bij de MRA Verstedelijkingsstrategie en de Regionale Energie Strategieën (RES), derde kwartaal 2020;
• rapportage voortgang afspraken Klimaatakkoord, vierde kwartaal 2020.

Communicatie:
Op verzoek van provinciale staten van Noord-Holland en het Bestuursplatform ET NZKG maken wij een voorstel voor branding van het NZKG om het vergezicht van het Klimaatakkoord voor het NZKG meer te laten.

Doelstelling:

in de Ontwikkelstrategie Energietransitie NZKG staat hoe het NZKG via energietransitie en de circulaire economie een bijdrage kan leveren aan het versterken van de internationale concurrentiepositie van de Metropoolregio Amsterdam (MRA).

Trekker

Elektriciteit: Provincie Noord-Holland.
Waterstof: Port of Amsterdam.
CO2: Tata Steel.
Warmte: Metropoolregio Amsterdam.

Betrokken partijen

deelnemers Bestuursplatform ET NZKG: Port of Amsterdam, Zeehaven IJmuiden N.V., de gemeenten Amsterdam, Zaanstad, Beverwijk, Velsen, Haarlemmermeer en Heemskerk, Tata Steel, ORAM, ministeries van BZK en EZK, TenneT, Alliander en Gasunie.