DUURZAAMHEID IN HET NZKG

Doelstelling

Een gezamenlijke duurzaamheidsambitie opstellen voor de ontwikkeling van het NZKG.

Inhoud en voortgang

Eerste zeeschip gebunkerd met LNG in Amsterdamse haven. Foto: Van der Kloet fotografie

Eerste zeeschip gebunkerd met LNG in Amsterdamse haven. Foto: Van der Kloet fotografie

Het Bestuursplatform wil alle ontwikkelingen in het NZKG zo intensief en duurzaam mogelijk laten plaatsvinden. Om de ambitie voor het gebied scherp te krijgen, heeft het Bestuursplatform opdracht gegeven tot het maken van een inventarisatie van de duurzaamheidsambities en -activiteiten bij de partners en de MRA. Dit om dubbel werk te voorkomen. Deze inventarisatie is op 31 augustus 2016 aan het Bestuursplatform gepresenteerd. Op basis van de inventarisatie en het energieakkoord is vastgesteld dat op de thema’s energiebesparing/-transitie en circulaire economie gezamenlijk de meeste winst valt te behalen. Een nadere selectie leidde tot zes onderwerpen om verder uit te werken: energiebesparing bij bedrijven en uitrol van zonne-energieparken, schone scheepvaart, wind op land, grondstoffenatlas- en rotonde en centrale hub voor bio-raffinage.

In 2017 worden de onderwerpen verder uitgewerkt. Zo wordt in het najaar mede op initiatief van enkele wijkplatforms in Velsen en in samenwerking met Havenbedrijf Amsterdam, de Omgevingsdienst IJmond en de Provincie Noord-Holland een bijeenkomst over schone scheepsbrandstoffen georganiseerd. Hierin wordt aandacht besteed aan de praktische toepassing van alternatieve brandstoffen en de effecten op de omgeving. Het gaat zowel om de binnenvaart als om de zeescheepvaart. Het doel is om te bezien hoe in het NZKG een bijdrage kan worden geleverd aan dit internationale thema.

In samenwerking met bedrijvenverenigingen, de Omgevingsdienst NZKG en de provincie Noord-Holland is in de zomer een ‘roadshow’ gestart om bedrijven te informeren over energiebesparing. Hierbij passeren niet alleen aantrekkelijke mogelijkheden de revue om tot (forse) energiebesparing te komen, maar ook voorbeelden van succesvolle bedrijven op dit gebied en wettelijke bepalingen die er nu zijn en die op korte termijn zijn te verwachten.

Circulaire economie gaat onder andere over het als grondstof inzetten van afval. Op dit gebied zet het Bestuursplatform in op het op basis van de verschillende initiatieven in de regio nader uitwerken van acties om zicht te krijgen op grond- en afvalstoffen op de bedrijventerreinen langs het NZKG. Een specifieke vorm van het streven naar een meer circulaire economie is het realiseren van een centrale hub voor bio-raffinage van groente-en fruitafval. Hier kunnen waardevolle producten uit worden gehaald als eiwitten, bio-olie en waterstof. Er zijn indicaties dat de huidige regelgeving deze manier van verwerking in de weg staat. Het Bestuursplatform wil daarom op basis van praktische voorbeelden deze problemen duidelijk maken en als dat nodig is een gezamenlijke lobby ondersteunen om ze op te lossen.

Communicatie: www.noordzeekanaalgebied.nl, NZKG Nieuwsflits

Trekker

Bestuursplatform NZKG.

Betrokken partijen

Partners Bestuursplatform NZKG, MRA, Westas, Wijkplat-forms, Omgevingsdienst IJmond, Omgevingsdienst NZKG.

Relatie met andere projecten:

Milieudialoog IJmond, Milieudialoog Westpoort, Monitor Ruimte-intensivering, Leefbaarheid in het NZKG

Mijlpalen:

  • Start roadshow energiebesparing in de zomer van 2017.
  • Bijeenkomst schone scheepsbrandstoffen in het najaar van 2017.
In K Line's Car Carrier vlaggenschip Drive Green Highway komen beschikbare innovatieve technieken samen om de uitstoot van CO2 - in vergelijking met een conventioneel autoschip – met 25 procent te verminderen. Foto: Max Dijksterhuis

In K Line’s Car Carrier vlaggenschip Drive Green Highway komen beschikbare innovatieve technieken samen om de uitstoot van CO2 – in vergelijking met een conventioneel autoschip – met 25 procent te verminderen. Foto: Max Dijksterhuis