CIRCULAIRE ECONOMIE

Doelstelling

Doel is om meer inzicht te krijgen in het gebruik van rest- en grondstoffen in de regio. Dit om kringlopen te sluiten en met regionale partners een praktische stap te zetten naar een circulaire economie.

Inhoud en voortgang

Het project FosVaatje van Waternet zet afvalwater om in fosfaat; een belangrijke grondstof voor meststof. Foto: Eveline Renaud

Om inzicht te krijgen in de rest- en grondstoffen van het NZKG heeft het Bestuursplatform besloten om een pilot uit te voeren op het niveau van de bedrijventerreinen. In overleg met alle partners is besloten dit in de IJmond te doen.

Uit eerdere onderzoeken bleek dat er veel kansen liggen om de economie circulair te maken, maar dat de kennis ontbreekt van vraag en aanbod van bedrijven naar grond- en reststoffen. Deze kennis is alleen op macroniveau aanwezig. Om hierin een unieke en vooral praktische slag te kunnen maken, zullen we eerst moeten weten welke grond- en reststoffen bedrijven gebruiken. Dit kan op sectorniveau gebeuren maar om kringlopen te sluiten blijkt in veel gevallen dat bedrijven moeten samenwerken met nieuwe partners. Uit onderzoek blijkt dat regionale en lokale partners hierbij vaak de voorkeur hebben. Voorts komt naar voren dat samenwerking tussen bedrijven die dicht bij elkaar zijn gevestigd, geen vanzelfsprekendheid is.

Op basis van het voorgaande heeft de regio IJmond de handschoen opgepakt om een pilot uit te voeren op een bedrijventerrein in de IJmond. De grond en afvalstoffen op dit terrein worden geïnventariseerd om te proberen hier de kringlopen te sluiten. Het benaderen en enthousiast maken van bedrijven is een belangrijk onderdeel van deze aanpak.

In februari 2018 heeft het bedrijf Cirkellab de opdracht gekregen om de inventarisatie te gaan doen.

Communicatie: www.noordzeekanaalgebied.nl, NZKG Nieuwsflits

Trekker

Bestuursplatform NZKG.

Betrokken partijen

Partners Bestuursplatform NZKG, Omgevingsdienst IJmond, OV IJmond en Made in IJmond.

Relatie met andere projecten:

Energietransitie, Monitor Ruimte-intensivering en Milieudialogen in het NZKG.

Mijlpalen:

  • Rapportage fase één tot en met drie en een vooruitblik op het vervolg in het Bestuursplatform van 12 juli.

Communicatie:

Om bedrijven te benaderen wordt een nader te bepalen mix van communicatiemiddelen ingezet. Voor algemene informatie: www.noordzeekanaalgebied.nl, NZKG-nieuwsflits.

Simadan, waar organisch bedrijfsafval wordt omgezet in grondstof voor de opwekking van duurzame energie. Foto: Foto Video Honing Heemskerk

In K Line’s Car Carrier vlaggenschip Drive Green Highway komen beschikbare innovatieve technieken samen om de uitstoot van CO2 – in vergelijking met een conventioneel autoschip – met 25 procent te verminderen. Foto: Max Dijksterhuis