ENERGIETRANSITIE

Doelstelling

Het opstellen van een gezamenlijke agenda ’Energietransitie NZKG’ met een vertaling naar een ruimtelijk-economische ontwikkelstrategie.

Inhoud en voortgang

Foto: Wind op zee bij monding Noordzeekanaal. Foto: F.J. Rooijers

Het NZKG is een havengebied dat vanuit diverse rollen en functies een sterke relatie heeft met energie en energietransitie. Op dit terrein verandert er veel. Het huidige regeerakkoord van oktober 2017, waarin het klimaatakkoord van Parijs wordt uitgewerkt, legt concrete reductieverplichtingen op. Een CO2-uitstoot van bijna vijftig procent ten opzichte van 1990, om in 2030 zover te zijn dat we in 2040/2050 geheel energieneutraal zijn, heeft sterke invloed.

Omdat het NZKG de grootste benzinehaven ter wereld heeft en in het gebied veel kolen worden overgeslagen voor Nederland en Duitsland, is de impact van de energietransitie groot. Naast de verwerking en overslag van de fossiele brandstoffen is er in het NZKG veel energie-intensieve (maak)industrie gevestigd die CO2 uitstoot. Door de ligging aan zee heeft ons gebied ook veel mogelijkheden om wind op zee te faciliteren en zo gebruik te maken van de mogelijkheden die grootschalige elektriciteitsopwekking biedt op de Noordzee.

Vanwege het verwachte ruimtebeslag van de energietransitie, is niet alleen voldoende ruimte voor het opwekken van hernieuwbare energie belangrijk, maar ook ruimte voor opslag, distributie en conversie van verschillende vormen van hernieuwbare energie. Ook de kwaliteit, kwantiteit en betrouwbaarheid van de toekomstige energie-infrastructuur en van de milieuruimte gaan een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van de bedrijvigheid in het NZKG. Dit alles kan grote invloed hebben op de inrichting van dit gebied, de toekomstige behoefte aan terreinen en de kwaliteit van de leefomgeving.

Om een gezamenlijke strategie te maken en richting te geven aan de energietransitie wordt op basis van het huidige beleid en de plannen die er liggen, een gezamenlijke aanpak en organisatie uitgewerkt bij de diverse partners in het NZKG, rekening houdend met het klimaatakkoord. De ontwikkelstrategie voor energietransitie in het NZKG kan leiden tot nieuwe inzichten die van invloed zijn op de uitvoering van de Visie NZKG 2040.

In februari 2018 is gestart met het project dat wordt begeleid door CE Delft, SEO en Studio Marco Vermeulen. Het omvat onder meer werkateliers met specialisten op het gebied van bijvoorbeeld ruimte, financiën en industrie.

Communicatie:

Voor dit onderwerp wordt een communicatieplan opgesteld. Op basis hiervan worden er acties uitgezet.

Trekker

Bestuursplatform NZKG.

Betrokken partijen

Partners Bestuursplatform NZKG, MRA, Westas en Omgevingsdienst IJmond.

Relatie met andere projecten:

Monitor Ruimte-intensivering, Circulaire economie, Haven-Stad Amsterdam, Ontwikkelingen langs de Zaan, Transformatie van de Achtersluispolder en Hembrugterrein.

Mijlpalen:

  • Bespreking ontwikkelstrategie in het Bestuursplatform van 12 juli 2018.

Zonnepanelen aangebracht op de terminal van Rietlanden Terminals. Foto: Max Dijksterhuis