CORRIDORSTUDIE AMSTERDAM-HOORN A7/A8

Bereikbaarheid

De minister van Infrastructuur en Milieu (sinds 2017 Infrastructuur en Waterstaat) is in 2015 een MIRT-verkenning gestart om de bereikbaarheid tussen Amsterdam en Hoorn te verbeteren. In 2018 hebben het Rijk en de regio overeenstemming bereikt over een breed pakket aan maatregelen. Medio 2019 is de ontwerpstructuurvisie, het PlanMER en de bijbehorende rapportages ter inzage gelegd. Op 20 november 2019 is de Bestuursovereenkomst CAH door Rijk en regio ondertekend. Op 19 december 2019 zijn de definitieve structuurvisie en de nota van antwoord gepubliceerd. Daarmee is de verkenningsfase formeel afgerond en kunnen we starten met de volgende fase van het project.

Pakket maatregelen

Het multimodale mobiliteitspakket bestaat uit:
• quick wins en mobiliteitsmanagement, zoals het stimuleren van fietsgebruik, extra carpoolplaatsen en een werkgeversaanpak;
• infrastructurele maatregelen op het traject A8-A7 voor een betere doorstroming, zoals extra rijstroken op de A8 en A7 bij Purmerend en Hoorn, en het ombouwen van het knooppunt
Zaandam;
• een ongelijkvloerse kruising van weg en spoor bij de Guisweg in de gemeente Zaanstad en het optimaliseren van de aansluitingen van dit gebied op de A8 door het voltooien van
aansluiting drie;
• het verbeteren van de doorstroming N516 Zaandam-Zuid en de aansluiting op de A8 Oostzaan (AVANT);
• het verbeteren van de doorstroming op het onderliggend wegennet bij de aansluiting Hoorn van de A7 richting Hoorn;
• het faciliteren van de gewenste bereikbaarheid voor belangrijke woningbouwopgaven bij openbaarvervoerknooppunten in Zaanstad, Purmerend en Hoorn.

Omgeving Zaandijk
De omgeving Zaandijk heeft de potentie om uit te groeien tot een aantrekkelijk gebied. Maatregelen die daarbij kunnen helpen, zijn:
• een ongelijkvloerse kruising van weg en spoor Guisweg;
• het ontwikkelen van het gebied rondom station Zaandijk
Zaanse Schans;
• het bouwen van extra woningen;
• het verbeteren van de aansluiting met de A8.

Thorbeckeweg (N516, AVANT)
Kansrijke maatregelen om de bereikbaarheid van de Thorbeckeweg te bevorderen zijn:
• een ongelijkvloerse kruising bij de Vijfhoek;
• het verplaatsen van de aansluiting van de Westkolkdijk in Oostzaan op de N516 nabij de Vlinderbrug in Zaandam;
• het aanbrengen van busbanen langs busstation De Vlinder, de N516 en de Wibautstraat om de doorstroming van het HOV te verbeteren.

Knooppunt Zaandam
Het ombouwen van het laatste stuk A7 tussen knooppunt Zaandam en het Prins Bernhardplein tot een stadsweg geeft de volgende voordelen:
• de weg krijgt een stedelijk karakter;
• de snelheid gaat omlaag naar 70 of 50 km per uur;
• er ontstaat een extra aansluiting, zodat de naastgelegen gebieden toegankelijker worden.

Doorstroming Hoorn
De gemeente Hoorn pakt de doorstroming aan vanuit de aansluiting A7 Hoorn:
• verkeerslichten koppelen aan de verkeerscentrale van de provincie Noord-Holland;
• het veranderen van rotondes in geregelde kruispunten;
• het verbeteren van de fietsverbinding.

Relatie met andere projecten:
MAAK.Zaanstad, verbinding A8-A9,en het MRA-programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid.

Mijlpalen:
• begin 2020: start planuitwerking door Rijkswaterstaat voor maatregelen aan de A7 en A8;
• eind 2019/2020: maatregelen uitwerken in diverse werkgroepen, zoals Hoornse Lijn en Fiets.

Communicatie:
website: www.corridoramsterdamhoorn.nl

Doelstelling:

het verbeteren van de bereikbaarheid in de corridor Amsterdam-Hoorn (CAH) om daarmee een bijdrage te leveren aan de ambities van Rijk en regio, zoals het versterken van de economische concurrentiepositie en het zorgen voor een aantrekkelijke leefomgeving.

Trekker

ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Betrokken partijen

in de Corridorstudie Amsterdam-Hoorn werken regionale en lokale overheden, het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en belangengroepen samen.

Langzaam rijdend verkeer op de A8/A7 richting Zaanstad en Purmerend. Foto: Tineke Dijkstra.