CORRIDORSTUDIE AMSTERDAM-HOORN

Doelstelling

De Corridorstudie Amsterdam-Hoorn heeft als doel het oplossen van de geconstateerde bereikbaarheidsknelpunten in de corridor Amsterdam-Hoorn.

Inhoud en voortgang

Corridor Amsterdam-Hoorn. Foto: © Tineke Dijkstra

Corridor Amsterdam-Hoorn. Foto: © Tineke Dijkstra

De Corridorstudie Amsterdam-Hoorn betreft een verkenning en kijkt vooruit. De verwachting is dat de komende ­decennia de bereikbaarheid in het gebied tussen Amsterdam en Hoorn opnieuw onder druk komt te staan. Dit ondanks recente maatregelen, zoals de opening van de Tweede Coentunnel en de aanleg van spitsstroken op de A7 en A8. De Corridorstudie moet een pakket van maatregelen opleveren dat een goede bereikbaarheid in de corridor Amsterdam-Hoorn waarborgt. De aanleiding voor de studie spreekt voor zich: een goede bereik-baarheid is van belang voor de economische concurrentieposi-tie en de aantrekkelijkheid van de leefomgeving.

De startbeslissing is genomen op 15 februari 2015. In ­februari 2016 is de notitie Kansrijke oplossingen ­bestuurlijk vastgesteld. Met stakeholders uit de regio is op basis van deze notitie een longlist van maatregelen opgesteld. Na een globale beoordeling van bereikbaarheid, economie, natuur en landschap en kosten is een shortlist gemaakt van maatregelen die nader worden uitgewerkt. Momenteel worden diverse bereikbaarheidsmaatregelen verder onderzocht en maatregelpakketten samengesteld. In de 1e helft van 2017 volgt een bestuurlijk moment waarop de kansrijke uitgewerkte maatregelenpakketten worden gekozen. Deze pakketten worden uitgewerkt in een ontwerp-Structuurvisie en een Plan-MER. Dit is een eerste stap richting het voorkeursbesluit.

Het besluit (voornemen voor te nemen voorkeursbesluit) over het maatregelenpakket wordt medio 2018 genomen op basis van de concept ontwerp-Structuurvisie. In de bestuurs­ overeenkomst, die onderdeel is van het voorkeursbesluit, worden vervolgafspraken vastgelegd over de planologische vervolgprocedures, organisatie, financiering en realisatie.

Het ministerie van IenM is de initiatiefnemer van de verkenning. Rijkswaterstaat en ProRail zijn betrokken als uitvoeringsorganisatie van het ministerie. Omdat de verkenning een breed sectorale insteek heeft, wat betekent dat naast snelweg ook gekeken wordt naar onderliggend wegennet, OV, spoor en ketenmobiliteit, fiets en ruimtelijke waarden, zijn de Stadsregio Amsterdam en provincie Noord-Holland nauw betrokken. Alle gemeenten die aan de snelweg grenzen, behoren ook tot de partners. Dit zijn Hoorn, Purmerend, Oostzaan, Beemster, Wormerland, Zaanstad en Amsterdam. Als laatste is het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier aangehaakt. Al deze bovenstaande partijen vormen samen het bestuurlijk overleg en leveren ook inhoudelijke adviseurs en projectleiders.

Naast deze besluitvormende betrokkenen kent deze ­verkenning een lange lijst van betrokkenen die meedenken in dit project. Dit zijn gemeenten die niet aan de A7/A8 grenzen, maar wel een belang hebben en verder ook: NS, belangen­ verenigingen, bedrijvenverenigingen, bewonersvertegenwoor-digers, natuurorganisaties,­ etc.

Communicatie:
Website: www.corridoramsterdamhoorn.nl.

Trekker

Ministerie van IenM.

Betrokken partijen

Partners Bestuursplatform NZKG, Stadsregio Amsterdam en gemeenten aan de corridor.

Relatie met andere projecten:

Verbinding A8-A9, Meer Bereiken Noordwestkant Amsterdam / A9 Alkmaar / Raasdorp.

Mijlpalen:

  • Vaststellen kansrijke maatregelpakketten: 1e helft 2017
  • Vaststellen ontwerp-Structuurvisie en plan-MER (inclusief het voornemen voor het te nemen voorkeursbesluit): naar verwachting medio 2018.