CORRIDORSTUDIE AMSTERDAM-HOORN

Doelstelling

Het verbeteren van de bereikbaarheid in de corridor Amsterdam-Hoorn om daarmee een bijdrage te leveren aan de ambities van Rijk en regio, zoals het versterken van de economische concurrentiepositie en het zorgen voor een aantrekkelijke leefomgeving.

Inhoud en voortgang

Foto: Rijkswaterstaat

De bereikbaarheid in het gebied tussen Amsterdam en Hoorn staat onder druk. De afgelopen jaren zijn al maatregelen genomen, zoals de aanleg van spitstroken, om de filedruk op korte termijn te verminderen. Om ook in de toekomst de bereikbaarheid tussen Amsterdam en Hoorn te verbeteren, heeft de minister van Infrastructuur en Milieu (nu Infrastructuur en Waterstaat) in 2015 besloten een zogeheten MIRT-verkenning te starten naar mogelijke maatregelen. Hierbij gelden de volgende drie ambities:

  1. er is nadrukkelijk aandacht voor maatregelen op het onderliggend wegennet, het fietsnetwerk en het OV-netwerk (spoor en buslijnen);
  2. rekening houden met – en waar mogelijk het versterken van – landschappelijke, natuurlijke en cultuurhistorische waarden;
  3. rekenschap geven van ruimtelijke ontwikkelingen en projecten in het zoeken naar oplossingen voor de bereikbaarheid.

Op 20 april 2017 hebben de bestuurders van de samenwerkende overheden besloten welke maatregelen wel en niet verdergaan naar de volgende fase. Dit op basis van hun bijdrage aan de bereikbaarheid.

De maatregelen die verdergaan, zijn geclusterd in verschillende maatregelen. Deze variëren van investeringen in de fiets, het openbaar vervoer en gedragsverandering van gebruikers tot en met het investeren in het hoofd- en onderliggend wegennet. Bij het openbaar vervoer wordt gedacht aan het vaker laten rijden van treinen. Voor de fiets denkt men aan het realiseren van fietssnelwegen en voor de wegen aan het ombouwen van knooppunt Zaandam, het verbreden van de A8 alsmede delen van de A7 bij Purmerend en Hoorn.

Deze combinaties van maatregelen worden op dit moment verder beoordeeld en getoetst aan de bijdrage die zij leveren aan het verbeteren van de bereikbaarheid via de PlanMER. Tevens wordt er een inpassingsvisie opgesteld. Hierbij kijkt men nadrukkelijk naar de mogelijkheden van een duurzame en goede inpassing van de verschillende maatregelen. Het overleg van de samenwerkende overheden heeft in februari 2018 de kansrijke maatregelen verder verfijnd. Meer informatie hierover is te vinden op www.corridoramsterdamhoorn.nl.

Communicatie:
Website: www.corridoramsterdamhoorn.nl.

Trekker

Ministerie van IenW.

Betrokken partijen

Bestuurlijk overleg: Partners Bestuursplatform NZKG, Stadsregio Amsterdam en gemeenten aan de corridor Amsterdam-Hoorn.

Hiernaast zijn betrokken: gemeenten die niet aan de A7/A8 grenzen maar wel een belang hebben. Voorts ProRail, belangenverenigingen, bedrijvenverenigingen, bewonersvertegenwoordigers, natuurorganisaties et cetera.

Relatie met andere projecten:

Verbinding A8-A9, Meer Bereiken Noordwestkant Amsterdam/A9 Alkmaar/Raasdorp.

Mijlpalen:

  • Vaststellen kansrijke maatregelpakketten: eind 2018;
  • Vaststellen ontwerp-Structuurvisie en plan-MER (voorkeursbesluit): naar verwachting eind 2018.

Foto: Rijkswaterstaat