CIRCULAIRE ECONOMIE

Circulaire economie

Binnen het industriële Noordzeekanaalgebied is het belangrijk om de impact op de omgeving te beperken en afval te hergebruiken. Uit eerdere onderzoeken in de Metropoolregio Amsterdam (MRA), de provincie Noord-Holland en de IJmond is gebleken dat er kansen liggen om de economie circulair te maken. Maar ook dat de kennis ontbreekt van vraag en aanbod naar grond- en reststoffen bij bedrijven. Deze kennis is alleen op macroniveau aanwezig. Het Bestuursplatform heeft daarom gekozen voor een andere aanpak door bottom-up materiaalstromen op bedrijventerreinen te laten inventariseren.

In februari 2018 is gestart met een proefproject op de bedrijventerreinen Businesspark IJmond en Grote Hout in Velsen-Noord. Van de 133 bedrijven in het gebied zijn 45 kansrijke ondernemingen benaderd. Met twintig bedrijven zijn verdiepende gesprekken gevoerd. In de zomer 2018 heeft de projectuitvoerder van Cirkellab in samenwerking met het bedrijfsleven toegewerkt naar vijf kansrijke cases.

Circulaire economie: waterzuiveringsinstallatie in Westpoort. Foto: Henk Honing

Vijf cases:

1. papier drogen
Bij papierproducent Crown Van Gelder wordt het papier soms ongelijkmatig gedroogd, waardoor energie en grondstoffen verloren gaan. Colpitt,een fabrikant van farmaceutische verpakkingen, heeft daar mogelijk een oplossing voor: de hoogfrequente techniek. Hierbij wordt het papier plaatselijk gedroogd, waardoor het bedrijf energie en grondstoffen kan besparen. Er wordt nu getest met papierpulp of dit werkt. De eerste resultaten zijn veelbelovend.

2. koel- en smeermiddelen
Na gebruik worden koel- en smeermiddelen tegen betaling afgevoerd als chemisch afval. Door het regionaal inzamelen en opwerken van deze materialen door afvalverwerker CMF kunnen de vloeistoffen opnieuw worden gebruikt, met als doel kostenbesparing en minder CO2-uitstoot. Twee lokale ‘producenten’ van de afvalstroom – Harsveld en Blok – leveren monsters aan die CMF in zijn laboratorium analyseert op technische mogelijkheden.

3. papierslib
Papierslib is de grootste afvalstroom van Crown Van Gelder en bestaat uit vezels en mineralen. Het slib kan door het bedrijf Alucha worden omgezet naar bio-olie en vulstof dat direct weer in het papierproces kan worden ingezet.

4. autobanden
Autobanden worden op grote schaal gebruikt door transportbedrijven, organisaties voor personenvervoer of grote bedrijven. Winst wordt behaald door het opwaarderen van autobanden, onder meer met loopvlakvernieuwing.

5. plastic/kunststof
Een aantal bedrijven in de IJmond heeft de stap gezet om meerwaarde te halen uit plastic afval. Hiervoor is een regionale kunststofketen tussen bedrijven nodig waar op grotere schaal plastic afval kan worden gescheiden en gerecycled.

Uit deze proef zijn verrassende verbindingen en ketensamenwerkingen voortgekomen. Het proefproject heeft laten zien dat circulaire economie zich leent om op bedrijventerreinen toe te passen: met name de cross-overs tussen de bedrijven bieden veel kansen. Deze benadering kan als voorbeeld dienen voor andere gemeenten in het NZKG en de MRA om de circulaire economie op bedrijventerreinen te stimuleren.

Doelstelling:

meer inzicht krijgen in het gebruik van rest- en grondstoffen in de regio. Met als doelen het sluiten van kringlopen en samen met regionale partners een praktische stap te zetten naar een circulaire economie.

Trekker:

Bestuursplatform NZKG.

Betrokken partijen

Partners Bestuursplatform NZKG, bedrijfsleven en Omgevingsdienst IJmond.

7 maart 2018, opening nieuwe installatie ICL Phosphate Recycling Unit. Eerste stap naar een volledige fosfaatkringloop Foto: Daan van der Schroeff

Relatie met andere projecten:

Energietransitie, Monitor Ruimte-intensivering en Milieudialogen in het NZKG.

Mijlpalen:

  • het Projectbureau inventariseert in 2019 samen met de betrokken bedrijven hoe de cases kunnen worden uitgevoerd.

Communicatie:

Om bedrijven te benaderen wordt een nader te bepalen mix van communicatiemiddelen ingezet. Voor algemene informatie: www.noordzeekanaalgebied.nl, NZKG-nieuwsflits.