CIRCULAIRE ECONOMIE

Circulaire economie

Op de bedrijventerreinen langs Noordzeekanaal zijn veel bedrijven gevestigd die grondstoffen gebruiken en reststoffen over hebben. De cruciale vraag is: kunnen we vraag en aanbod naar grond- en reststoffen bij bedrijven aan elkaar koppelen om zo ketens te sluiten? Deze kennis is alleen op macroniveau aanwezig.

Om meer inzicht te krijgen in de mogelijkheden heeft het Bestuursplatform NZKG in 2018 een proefproject laten uitvoeren op twee bedrijventerreinen in de IJmond. Hierbij heeft het platform ervoor gekozen om bottom-up materiaalstromen op bedrijventerreinen te laten inventariseren. Uit deze proef zijn verrassende verbindingen en ketensamenwerkingen voortgekomen. Het proefproject heeft laten zien dat een circulaire economie zich leent om op bedrijventerreinen toe te passen: met name cross-overs tussen bedrijven bieden veel kansen.

Over de reststroom plastic is in 2019 diverse malen overleg geweest met verschillende verwerkingsbedrijven van plastics in de regio. Aangezien plasticproducenten een medebepalende rol spelen in de verwerking van plastic zal in 2020 met hen de samenwerking worden gezocht. Dit om te proberen de reststromen plastics te verwerken tot nieuwe producten.

Circulaire economie: waterzuiveringsinstallatie in Westpoort. Foto: Henk Honing

Ketens sluiten
In 2020 wordt de aanpak van het proefproject rest- en grondstoffen in de IJmond verder uitgewerkt in het Noordzeekanaalgebied. Mede op basis hiervan wordt gekeken of door het aantrekken van nieuwe bedrijven er ketens circulair kunnen worden gesloten.

Mijlpalen:
• in 2020 zal er per bedrijventerrein in het NZKG een inventarisatie worden gemaakt van de mogelijkheden om ketens te sluiten.

Communicatie:
www.noordzeekanaalgebied.nl en NZKG-nieuwsflits.

Doelstelling:

meer inzicht krijgen in het gebruik van rest- en grondstoffen in de regio. Met als doelen het sluiten van kringlopen en samen met regionale partners een praktische stap te zetten naar een circulaire economie.

Trekker:

Bestuursplatform NZKG.

Betrokken partijen

partners Bestuursplatform NZKG, bedrijfsleven en Omgevingsdienst IJmond.