ONTWIKKELING AVERIJHAVEN

Averijhaven

Met het inrichten van de Averijhaven als baggerdepot hebben het Rijk en de gemeenten Amsterdam en Velsen in 1996 een convenant opgesteld over het toekomstig gebruik van de Averijhaven.

Het depot moet worden ontmanteld. Gezien de onveilige ligging van de huidige lichterlocatie in de IJgeul heeft Rijkswaterstaat het plan ontwikkeld om de nieuwe lichterlocatie te verplaatsen naar de Averijhaven. Dit project is opgenomen in het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) en ruimtelijk mogelijk gemaakt door de gemeenteraad van Velsen in het bestemmingsplan Averijhaven (29 juni 2016).

Doelstelling:

de oorspronkelijke doelstelling van het project was het verbeteren van de nautische veiligheid door het lichteren te verplaatsen naar een nieuwe locatie in de Averijhaven en de huidige lichtervoorziening te verwijderen. In 2019 heeft het convenant Energiehaven de doelstelling gewijzigd in het realiseren van een haventerrein op de locatie van de Averijhaven met een kade van 560 meter en het verplaatsen van de lichterlocatie naar het oosten in de IJgeul.

Trekker

ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor het MIRT-project en de provincie Noord-Holland voor de ontwikkeling naar een energiehaven.

Betrokken partijen

gemeente Velsen, Port of Amsterdam, Zeehaven IJmuiden N.V., Tata Steel IJmuiden B.V., Rijkswaterstaat, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de provincie Noord-Holland.

ALTERNATIEF PLAN

Een initiatiefgroep van Port of Amsterdam, Tata Steel IJmuiden B.V., Zeehaven IJmuiden N.V. en netwerkorganisatie AYOP (Amsterdam IJmuiden Offshore Ports) heeft een alternatief plan gepresenteerd: de Averijhaven als Energiehaven. In dit plan kan de Averijhaven worden getransformeerd tot een haventerrein voor met name offshore windenergie. Tevens kan de lichterlocatie worden verplaatst naar een andere locatie, naast de IJgeul schuin voor de werkhaven van Tata Steel. Vervolgens hebben Port of Amsterdam, Tata Steel, de provincie Noord-Holland, de gemeente Velsen, Rijkswaterstaat West-Nederland Noord (WNN) en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gezamenlijk besloten het plan uit te werken om te bezien of het (milieu)technisch, nautisch, economisch en financieel
haalbaar is.

ENERGIEHAVEN

Gezien de positieve resultaten hebben de bovengenoemde partners gezamenlijk besloten om de energiehaven te realiseren. Met als voorbehoud de milieutechnische haalbaarheid. In het convenant ‘energiehaven’ worden de afspraken hierover vastgelegd. Naar verwachting zal dit convenant in 2020 worden ondertekend. Als eerste stap wordt de Nota Reikwijdte en Detailniveau (NRD) opgesteld. De NRD beschrijft de werkwijze en het onderzoeksgebied van de MER. Bewoners en belanghebbenden hebben de mogelijkheid hierop hun zienswijze in te dienen. De gemeente Velsen is verantwoordelijk voor deze inspraakprocedure.

Relatie met andere projecten:
Zeetoegang IJmuiden en Energietransitie.

Mijlpalen:
het MIRT-project kent in de realisatie twee projectonderdelen:
• het ontmantelen van het baggerspeciedepot Averijhaven (in goede samenwerking met Rijkswaterstaat Midden-Nederland), realisatie 2020-2021)
• de aanleg van de lichterhaven in de Averijhaven, realisatie 2021.

Energiehaven:
• besluitvorming over haalbaarheid energiehaven 2020-2021.

Communicatie:
Klankbordgroep lichteren en de website www.rijkswaterstaat.nl. Communicatie over het bestemmingsplan vindt plaats in overleg met Rijkswaterstaat door de gemeente Velsen.