AVERIJHAVEN/ENERGIEHAVEN

AVERIJHAVEN

Met het inrichten van de Averijhaven als baggerdepot hebben het Rijk en de gemeenten Amsterdam en Velsen in 1996 een convenant opgesteld over het toekomstig gebruik van de Averijhaven. Het depot moet worden ontmanteld. Gezien de onveilige ligging van de huidige lichterlocatie in de IJgeul heeft Rijkswaterstaat het plan ontwikkeld om de nieuwe lichterlocatie te verplaatsen naar de Averijhaven. Dit project is opgenomen in het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). De gemeenteraad van Velsen heeft dit ruimtelijk mogelijk gemaakt in het bestemmingsplan Averijhaven (29 juni 2016).

2020 – CONVENANT ENERGIEHAVEN

Gezien de beperkte ruime op de bedrijventerreinen in het NZKG en de ligging van de Averijhaven heeft deze locatie een uitstekende positie voor het assembleren van en onderhoud aan offshore windturbines. Daarom is er een plan ontwikkeld om de Averijhaven te transformeren naar een haventerrein voor met name offshore windenergie. Tevens kan de lichterlocatie worden verplaatst naar een andere locatie, naast de IJgeul schuin voor de werkhaven van Tata Steel. Over de uitvoering van dit plan hebben Port of Amsterdam, Tata Steel, de provincie Noord-Hol- land, de gemeente Velsen, Rijkswaterstaat West-Nederland Noord (WNN) en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in april 2020 gezamenlijk een convenant afgesloten.

2021 – UITWERKEN STAPPEN VOOR DE REALISATIE ENERGIEHAVEN
In 2020 is de Nota Reikwijdte en Detailniveau (NRD) opgesteld en ter visie gelegd. De NRD beschrijft de werkwijze en het onderzoeksgebied van de MER. Dit is de eerste stap in de ruimtelijke procedure. Hierop zijn twee zienswijze ingediend. Op basis van de NRD en de ingediende zienswijze worden- een MER en een bestemmingsplan opgesteld.
De gemeente Velsen is verantwoordelijk voor deze ruimtelijke procedure. Het streven is om eind 2021 het bestemmingsplan onherroepelijk te hebben. Vervolgens zal de technische uit- werking plaatsvinden. Zodra Rijkswaterstaat het baggerdepot heeft ontmanteld, zal de aanleg van de energiehaven starten. Voorwaarde is wel dat dit milieutechnisch via het stand still uitgangspunt (de opschortende termijn) kan gebeuren.

Relatie met andere projecten:Zeetoegang IJmuiden en Energietransitie.

Mijlpalen:

het MIRT-project kent in de realisatie twee projectonderdelen:
• het ontmantelen van het baggerspeciedepot Averijhaven (in goede samenwerking met Rijkswaterstaat Midden-Nederland), realisatie 2020-2022;
• de aanleg van de lichterlocatie in het Noordzeekanaal,realisatie 2022.

Energiehaven:
• besluitvorming over de milieutechnische inpasbaarheid.

Communicatie:

de Klankbordgroep Lichteren en de website van Rijkswater- staat www.rijkswaterstaat.nl. Communicatie over het bestemmingsplan vindt plaats in overleg met Rijkswaterstaat door de gemeente Velsen.

Doelstelling

de oorspronkelijke doelstelling van het project was het verbeteren van de nautische veiligheid door het lichteren te verplaatsen naar een nieuwe locatie in de Averijhaven en de huidige lichtervoorziening (Buiten- haven aan de IJ-palen) te verwijderen. In 2020 heeft het convenant Energiehaven de doelstelling gewijzigd in het realiseren van een haventerrein op de locatie van de Averijhaven met een kade van 560 meter en het verplaatsen van de lichterlocatie naar het oosten in de IJgeul.

Trekker

ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor het MIRT-project en de provincie Noord-Holland voor de ontwikkeling naar een energiehaven.

Betrokken partijen

gemeente Velsen, Port of Amsterdam NV, Zeehaven IJmuiden NV, Tata Steel IJmuiden B.V., Rijkswaterstaat, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de provincie Noord-Holland.

Artist impressie van de toekomstige Energiehaven.