Organisatie

Bestuursplatform NZKG

Het Bestuursplatform NZKG bestaat uit de vertegenwoordigers van de colleges en directies van gemeenten langs het Noordzeekanaal, het Rijk, de havenbeheerders en de beheerder van de infrastructuur. De regie ligt bij de provincie Noord-Holland.

NZKG-Organisatie-Bestuursplatform-blok-ok

Zita Pels
voorzitter

Serge Ferraro

NZKG-Organisatie-Bestuursplatform-Peter-van-de-meerakker

Peter van de Meerakker

NZKG-Organisatie-Bestuursplatform-Koen-Overtoom

Koen Overtoom

Hans van den Berg

Bob Demoet

Marieke van Dijk

Jeroen Verwoort

Jurgen Nobel

Victor Everhardt

Hans Krieger

Vincent van der Werff

Taken

Het Bestuursplatform, opgericht om een integrale afweging te kunnen maken tussen wonen, werken en groen, is verantwoordelijk voor het Uitvoeringsprogramma NZKG. Het Uitvoeringsprogramma geeft jaarlijks de actuele stand van zaken van projecten en activiteiten in het gebied weer.

Activiteiten en projecten worden door het Bestuursplatform periodiek afgewogen. Acties die de gehele regio aangaan worden opgepakt, bijvoorbeeld gezamenlijke kennisontwikkeling van het gebied. Andere acties die al door één van de partners in gang zijn gezet of die slechts enkele partners aangaan, worden door het Bestuursplatform gemonitord en zo nodig afgestemd met andere ontwikkelingen in het gebied. Hierdoor verloopt de uitvoering programmatisch en worden integraliteit, onderlinge relaties van de acties en de impact op andere ontwikkelingen tijdig en gezamenlijk afgewogen.

Bestuursplatform Energietransitie

Het Bestuursplatform NZKG versterkt de samenwerking met betrekking tot de uitvoering van de energietransitie. Zij heeft de netwerkbeheerders van de energie-infrastructuur en de industrie gevraagd om door middel van samenwerking te kunnen versnellen. Deze samenwerking heet het Bestuursplatform Energietransitie (BPF ET) NZKG. Het BPF ET NZKG wordt vertegenwoordigd door de Provincie Noord-Holland, gemeenten in het NZKG (Amsterdam, Zaanstad, Haarlemmermeer, Velsen, Heemskerk en Beverwijk), Port of Amsterdam, netbeheerders (Tennet, Alliander en Gasunie), Rijksoverheid (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Ministerie van Economische Zaken en Klimaat), energieproducent Vattenfall, Tata Steel en ondernemersvereniging ORAM. De samenwerking in het bestuursplatform maakt een gezamenlijke, integrale aanpak mogelijk.

Edward Stigter
Provincie Noord-Holland

Alexander van Ofwegen
Vattenfall

Annette Baerveldt
Gemeente Zaanstad

Jurgen Nobel
Gemeente Haarlemmermeer

Gaatze de Vries
Gemeente Heemskerk

Hans Coenen
Gasunie

Haydar Erol
Gemeente Beverwijk

Marc de Zwaan
Tennet

Huibert Baud
Alliander

Floor Bal
Gemeente Velsen

Kees Noorman
Oram

Hans van den Berg
Tata Steel

Koen Overtoom
Port of Amsterdam

Marieke van Doorninck
Gemeente Amsterdam

Rini Goos
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

NZKG-Organisatie-Bestuursplatform-Peter-van-de-meerakker

Peter van de Meerakker
Zeehaven IJmuiden

Vincent van der Werff
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Projectbureau Noordzeekanaalgebied

Het Bestuursplatform wordt ondersteund door het Projectbureau NZKG. Het Projectbureau zorgt voor het programmamanagement van het Uitvoeringsprogramma en de gezamenlijke communicatie met de omgeving. Daarnaast vervult zij het projectleiderschap van de projecten Leefbaarheid in het NZKG, Duurzaamheid in het NZKG, Monitor Ruimte-intensivering en Gezamenlijk vestigingsbeleid.

Het projectbureau wordt gevormd door:

Anneke Been
Programmadirecteur Noordzeekanaalgebied

Lonneke Graas
jr. Beleidsmedewerker/Projectleider

Els van der Hulst
Sen. Beleidsmedewerker/projectleider

Laila Lohman
Officemanager
Secretariaat is te bereiken via: 0255 – 560 500

Jan Andries Winkel
Beleids-/ communicatiemedewerker