Organisatie

Het Programmabureau Noordzeekanaalgebied

Het Programmabureau Noordzeekanaalgebied (NZKG) van de Stichting NZKG ondersteunt de regionale samenwerking in het Noordzeekanaalgebied. Het bureau verzorgt de uitvoering van verschillende programma’s op het gebied van ruimte en energie. De opdrachtgevers van de programma’s zijn het Bestuursplatform NZKG en het Bestuursplatform Energietransitie NZKG. Opgaven zoals de transitie naar hernieuwbare energie bieden naast milieu en klimaatvoordelen kansen voor de circulaire economie en een gezonde leefomgeving.

In het Noordzeekanaalgebied gebeurt veel. In het gebied wonen mensen, werkt de industrie aan producten en leunt de logistiek op havens voor lucht- en zeevervoer. Ook is er ruimte voor recreatie en natuur. De aanwezigheid van alle functies zorgt ervoor dat er keuzes moeten worden gemaakt. Keuzes over de beschikbare ruimte, over planningen en investeringen die nodig zijn en over wet- en regelgeving. Het projectbureau zorgt er voor dat dit wordt voorbereid en besproken zodat er besluitvorming plaats kan vinden die gedragen wordt door bedrijven, overheden en inwoners. In het Noordzeekanaalgebied komen alle belangen uit de regio samen.

Het Programmabureau NZKG wordt gevormd door

Lousanne Kaal
Algemeen directeur a.i. Programmabureau Noordzeekanaalgebied
E-mail: kaall@noord-holland.nl
Telefoon: 06 1860 9499

William Stokman
Projectleider NOVI-NZKG
E-mail: william.stokman@noord-holland.nl
Telefoon: 06 1099 0371

Karlijn Doedens
Projectmanager
E-mail: karlijn.doedens@noord-holland.nl
Telefoon: 06 1860 9204

Jan Andries Winkel
Beleids- en communicatiemedewerker/ Projectleider
E-mail: winkelj@noordzeekanaalgebied.nl
Telefoon: 06 4813 6976

Laila Lohman
Officemanager
Het secretariaat is te bereiken via: 0255 – 560 500

Ingrid Post
Programmadirecteur Energietransitie
E-mail: ingrid.post@noord-holland.nl
Telefoon: 06 1137 6628

Roos Peeters
Programmamanager Energietransitie
E-mail: vlaarr@noord-holland.nl
Telefoon: 06 4632 3102

Martin van de Velde
Communicatiestrateeg
E-mail: Martin.van.de.velde@noord-holland.nl
Telefoon: 06 3168 8270

Het Bestuursplatform NZKG

Het Bestuursplatform NZKG bestaat uit de vertegenwoordigers van de colleges en directies van gemeenten langs het Noordzeekanaal, het Rijk, de havenbeheerders en de beheerder van de infrastructuur. De regie ligt bij de provincie Noord-Holland. Het Bestuursplatform, opgericht om een integrale afweging te kunnen maken tussen wonen, werken en groen, is verantwoordelijk voor het Uitvoeringsprogramma NZKG. Het Uitvoeringsprogramma geeft jaarlijks de actuele stand van zaken van projecten en activiteiten in het gebied weer.

De activiteiten en projecten worden door het bestuursplatform periodiek afgewogen. Acties die de gehele regio aangaan worden opgepakt, bijvoorbeeld gezamenlijke kennisontwikkeling van het gebied. Andere acties die al door één van de partners in gang zijn gezet of die slechts enkele partners aangaan, worden door het bestuursplatform gemonitord en zo nodig afgestemd met andere ontwikkelingen in het gebied. Hierdoor verloopt de uitvoering programmatisch en worden integraliteit, onderlinge relaties van de acties en de impact op andere ontwikkelingen tijdig en gezamenlijk afgewogen.

NZKG-Organisatie-Bestuursplatform-blok-ok

Zita Pels

Serge Ferraro

NZKG-Organisatie-Bestuursplatform-Peter-van-de-meerakker

Peter van de Meerakker

NZKG-Organisatie-Bestuursplatform-Koen-Overtoom

Koen Overtoom

Hans van den Berg

Tjeerd Roozendaal

Aad Schoorl

Jeroen Verwoort

Jurgen Nobel

Victor Everhardt

Hans Krieger

Jurgen Geelhoed

Het Bestuursplatform Energietransitie NZKG

Het Bestuursplatform NZKG versterkt de samenwerking met betrekking tot de uitvoering van de energietransitie. Zij heeft de netwerkbeheerders van de energie-infrastructuur en de industrie gevraagd om door middel van samenwerking te kunnen versnellen. Deze samenwerking heet het Bestuursplatform Energietransitie (BPF ET) NZKG. Het BPF ET NZKG wordt vertegenwoordigd door de provincie Noord-Holland, gemeenten in het NZKG (Amsterdam, Zaanstad, Haarlemmermeer, Velsen, Heemskerk en Beverwijk), Port of Amsterdam, netbeheerders (Tennet, Alliander en Gasunie), Rijksoverheid (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Ministerie van Economische Zaken en Klimaat), energieproducent Vattenfall, Tata Steel, ondernemersvereniging ORAM en het samenwerkingsverband Zaanstad Maakstad. De samenwerking in het platform ET maakt een gezamenlijke, integrale aanpak mogelijk.

Edward Stigter

Alexander van Ofwegen

Annette Baerveldt

Jurgen Nobel

Gaatze de Vries

Hans Coenen

Eric Nederhand

Marc de Zwaan

Huibert Baud

Floor Bal

Kees Noorman

Hans van den Berg

Dorine Bosman

Marieke van Doorninck

Jurgen Geelhoed

NZKG-Organisatie-Bestuursplatform-Peter-van-de-meerakker

Peter van de Meerakker

Nevin Özütok