Noordzeekanaalgebied doet propositie voor aanwijzing NOVI-gebied

Het Projectbureau NZKG heeft, in opdracht van het Bestuursplatform NZKG, een propositie gedaan om in aanmerking te komen als NOVI-gebied in het kader van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Met dit uitvoeringsinstrument hoopt het Bestuursplatform NZKG de complexe opgaven die in het gebied spelen zoals verstedelijking, verduurzaming en klimaatadaptatie in relatie tot de havenfunctie, samen met het Rijk verder te brengen. De definitieve keuze voor de aanwijzing als NOVI-gebied wordt bij het vaststellen van NOVI bekend gemaakt.

Met de NOVI geeft het Rijk een lange termijn visie op de toekomst en de ontwikkeling van de leefomgeving in Nederland. Naar verwachting treedt hij 1 januari 2021 in werking. Er worden in de nota 4 integrale prioriteiten gesteld. Deze zijn:

  • Ruimte voor klimaatadaptatie en energietransitie
  • Bevorderen duurzame economische groeipotentieel
  • Sterke en gezonde steden en regio’s
  • Stimuleren van toekomstbestendige landbouwgebieden

Een van de uitvoeringsinstrumenten die de NOVI noemt, is het aanwijzen van NOVI-gebieden. Dit zijn gebieden waarin complexe, omvangrijke en urgente opgaven en verschillende nationale belangen uit de NOVI samenkomen en waarvoor een meerjarige aanpak nodig is. Betrokkenheid van verschillende overheden, markt- en/of maatschappelijke partijen en (extra) Rijksinzet moet hierbij aantoonbaar zijn. Bij de inzet van het Rijk wordt onder andere gekeken of er extra ruimte in de regelgeving nodig is.

In het NZKG spelen 3 van de in de NOVI genoemde prioriteiten. Door de doelstellingen in het Klimaatakkoord, heeft het gebied er nog meer opgaven bij gekregen. Het NZKG wordt gezien als draaischijf in de energietransitie en de circulaire economie. De industrie in de regio kan fors bijdragen aan de afspraken om opwarming van de aarde te beperken. Dit kan bijvoorbeeld door CO2-emmissiereducties: in 2030 een reductie van 49% en in 2050 met 95% t.o.v. 1990. Maar ook door de doelstellingen die het Rijk heeft gesteld ten aanzien van circulaire economie: 50% minder gebruik van primaire grondstoffen in 2030 en in 2050 volledig circulair.

Met deze opgaven erbij willen alle partijen de visie NZKG 2040 herijken. Bekeken wordt hoe de extra opgaven voor circulaire economie en energietransitie passen in de bestaande integrale visie. En of het nodig is nieuwe integrale keuzes te maken om het gebied haar internationale concurrentiepositie te laten behouden en te versterken. De herijkte visie moet niet alleen de kaders stellen voor de toekomstige ontwikkelingen, maar ook dienen als middel om partijen en stakeholders bij elkaar te brengen. Het moet een visie zijn, waaraan iedereen zich kan committeren, die omarmt en uitdraagt.

Het Bestuursplatform NZKG vertrouwt op een positieve uitkomst. Wordt vervolgd….

Meer informatie over NOVI is hier te vinden, www.denationaleomgevingsvisie.nl