Noordzeekanaalgebied biedt potentie voor grootschalige waterstofproductie

Dit blijkt uit een onderzoek van het ISPT (Institute for Sustainable Process Technology) naar mogelijke waterstofproductie in de vijf Nederlandse industrieclusters, waaronder het Noordzeekanaalgebied. De resultaten zijn voor alle vijf regio’s positief.

Het afgelopen jaar kwamen bedrijven, energie-infrastructuurbeheerders en lokale overheden bijeen tijdens een aantal regionale sessies. Per regio is in kaart gebracht waar mogelijk voldoende ruimte beschikbaar zou zijn voor een gigawatt waterstofelektrolyser. Ook is gekeken naar de aanwezigheid van randvoorwaarden zoals voldoende vraag naar waterstof, een geschikte aansluiting op het elektriciteitsnetwerk en beschikbaarheid van water. Uit het onderzoek blijkt dat er zowel in het Noordzeekanaalgebied als in de industrieclusters in Rotterdam, Groningen, Zeeland en Limburg mogelijkheden zijn voor grootschalige waterstofproductie.

Waterstof gaat een belangrijke rol spelen in de energietransitie en het behalen van de klimaatdoelstellingen. Het kan fossiele brandstoffen die gebruikt worden voor industriële processen, (zwaar) transport en verwarming van de gebouwde omgeving vervangen. Groene waterstof, geproduceerd met duurzaam opgewekte elektriciteit, draagt zo bij aan het verlagen van de CO2 uitstoot. Ook heeft waterstof een functie als energiebuffer: op het moment dat er een overschot aan zonne- en windenergie is kan elektriciteit worden omgezet in waterstof, zodat er voldoende energie beschikbaar is ook wanneer de zon niet schijnt en het niet waait.

Het rapport dat op 30 juni werd gepresenteerd is onderdeel van het Hydrohub GigaWatt scale electrolyser project. In de volgende fasen van het project wordt verder onderzoek gedaan naar bijvoorbeeld het technische ontwerp van een waterstofelektrolyser, veiligheid en het verlagen van de kosten van waterstof. Het project sluit mooi aan bij het waterstofproject van Nouryon, Tata Steel en Port of Amsterdam: H2ermes. Het onderzoekt de haalbaarheid van een groen waterstofcluster in de regio Amsterdam. Onderdeel hiervan is een 100 MW waterstoffabriek op het Tata Steel terrein, de aanleg van waterstofinfrastructuur en het aantrekken van innovatieve en circulaire industrieën.

Meer informatie en het samenvattende ISPT rapport vindt u op: https://ispt.eu/news/gigawatt-large-potential-for-production-of-green-hydrogen-in-five-dutch-industrial-regions/