Noordzeekanaalgebied

Start investering 50 miljoen Noordzeekanaalgebied

Het Noordzeekanaalgebied (NZKG) ontvangt 50 miljoen euro van Europa. Rijk, provincie en gemeenten hebben een bestuursovereenkomst getekend en gaan aan de slag met verschillende projecten die de leefkwaliteit in de regio verbeteren. De projecten staan in het Regioplan NZKG. Zo komt er een tweede (ook elektrische) pont over het Noordzeekanaal bij Velsen, een warmtenet voor ca. 2.000 woningcorporatiewoningen in Heemskerk en een gebiedsfonds Wijk aan Zee (Beverwijk).

Verbetering leefomgeving

De 50 miljoen euro is afkomstig uit de Herstel en Veerkrachtfaciliteit (HVF) via het Rijk. Dit is een gezamenlijke aanpak van de EU-lidstaten om te herstellen van de coronacrisis en de energiecrisis. Dit bedrag is beschikbaar gesteld voor locaties waar de komende jaren energie van wind op zee via kabels aankomt op land. Het wordt besteed aan projecten die de leefkwaliteit in de regio verbeteren.
Vandaag is de bestuursovereenkomst tussen het Rijk, de provincie Noord-Holland en de gemeenten Beverwijk, Heemskerk, Velsen, Zaanstad, Amsterdam en Haarlemmermeer officieel vastgesteld. Hiermee is het daadwerkelijke startsein voor de investering in het NZKG gegeven.

Gedeputeerde van de provincie Noord-Holland, Esther Rommel:

“We zijn samen al hard bezig met het vormgeven van de toekomst van het Noordzeekanaalgebied. Met dit bedrag uit Europa kunnen we nog meer investeren in de verbetering van de leefkwaliteit in het gebied waar haven, industrie, bewoonde omgeving en natuur nauw met elkaar verbonden zijn.”

Windenergie in Nederland

Om de klimaatdoelstellingen te realiseren heeft het kabinet de ambitie voor windenergie op zee in 2021 verhoogd naar circa 21 gigawatt (GW) rond 2030 (ongeveer 75% van het huidige elektriciteitsverbruik van Nederland). Om een verantwoorde inpassing van de bijbehorende infrastructuur mogelijk te maken heeft het kabinet 500 miljoen euro beschikbaar gesteld voor gebiedsinvesteringen in de omgeving van de vijf aanlandlocaties van de netaansluitingen die rond 2030 gerealiseerd worden. Het geld uit deze gebiedsinvesteringen is een extra impuls voor de regio en staat daarmee los van de kosten voor realisatie en (wettelijke) compensatie die van toepassing zijn op de energie-infrastructuur projecten.

Windenergie landt aan in het NZKG

Van de windparken Hollandse Kust Noord, Hollandse Kust West Alpha en Hollandse Kust West Beta komt de stroom via kabels over de zeebodem aan land bij het transformatorstation in Wijk aan Zee. De eerste zeekabels worden nu aangelegd, maar dit is slechts het begin. De komende jaren zijn ook in het NZKG grote ruimtelijke inpassingen nodig voor de ontwikkeling van de nieuwe energie-infrastructuur. Deze infrastructuur legt de basis voor verduurzaming van onze industrie, de productie van groene brandstoffen en de ontwikkeling van een circulaire economie. Tegelijk draagt deze transitie bij aan een gezondere leefomgeving in de regio en helpt om klimaatverandering tegen te gaan.

Zie voor meer informatie Net op zee en de aanvullende routekaart windenergie op zee 2030

Hier vind je het Regioplan Netten op zee