Geluidverdeelplan Westpoort vastgesteld

HemhavenBuitenring76318De gemeenteraad van Amsterdam heeft het bestemmingsplan ‘Geluidverdeelplan Westpoort’ op woensdag 14 maart 2018 vastgesteld. Dit bestemmingsplan verdeelt de beschikbare geluidruimte van Westpoort op kavelniveau. Het definitieve bestemmingsplan zal binnen enkele weken ter inzage gelegd worden en zal dan te vinden zijn op www.ruimtelijkeplannen.nl. Maar waar gaat het precies om?

Wat is een geluidverdeelplan?
Een geluidverdeelplan is een bestemmingsplan dat regels over geluid toevoegt aan een bestaand bestemmingsplan. Deze regels zorgen voor een evenwichtigere verdeling van de geluidsruimte over de kavels. In de regels van het plan is ook het rekenmodel voor Westpoort opgenomen, zodat uitgerekend kan worden of een beoogde functie passend is binnen de geluidsregels. De brongegevens die horen bij de al verleende milieuvergunningen worden geanonimiseerd weergegeven in het rekenmodel.

Waarom een geluidverdeelplan?
Het geluidverdeelplan is nodig om te voorkomen dat de situatie ontstaat dat op het industrieterrein nog fysieke ruimte beschikbaar is, maar milieuruimte ontbreekt voor de vestiging van nieuwe bedrijven. De verdeling van geluidruimte borgt de uitgeefbaarheid van kavels.

Daarnaast maakt het geluidverdeelplan transparant hoeveel geluidruimte is toebedeeld aan de kavels op het industrieterrein. Zo kan iedereen zelfstandig (al dan niet met behulp van een geluidsdeskundige) uitrekenen hoeveel geluid op een kavel geproduceerd mag worden. Voorheen was deze informatie alleen op aanvraag beschikbaar bij de Omgevingsdienst.

Huidige rechten
Uitgangspunt van het geluidverdeelplan is dat de huidige rechten en afspraken gerespecteerd worden. Concreet betekent dit dat de volgende zaken niet worden aangepast:
• de verleende milieuvergunningen en -meldingen;
• de bestaande grenzen van de geluidzone;
• de vastgestelde hogere grenswaarden voor, onder andere, woningen;
• het vigerende bestemmingsplan.