Enkele quotes van deelnemers aan de werkateliers NZKG-jaarcongres 2017

Na de plenaire bijeenkomst tijdens het NZKG-jaarcongres 2017 op 23 november jl. namen de deelnemers deel aan een werkatelier over een casus met betrekking tot Schiphol of de Achtersluispolder (Zaanstad). Om de reacties te peilen, werd vooraf aan enkele deelnemers gevraagd wat zij van de werkateliers verwachtten, en waar ze benieuwd naar waren. Na afloop werd gevraagd of de werkateliers aan hun verwachtingen hadden voldaan.

Joost Dijkhuizen werkzaam bij  het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, afdeling Zeehavens. Hij volgde de werksessie casus Achtersluispolder.

Voor: “Ik vraag me af welke positie de havens hebben ten opzichte van de nieuwe Omgevingswet. Dus wat is de relatie van de havens in het Noordzeekanaalgebied en hun ontwikkelingsruimte binnen de Omgevingswet?”

Na: “De discussie spitste zich erg toe op de woningbouwopgave. Het werken bleef wat onderbelicht. Toch zijn er dankzij de zeehavens in dit Noordzeekanaalgebied 67.000 arbeidsplaatsen, evenals zeven miljard toegevoegde waarde! Je moet dus niet alleen naar het wonen kijken, maar het economische belang van deze regio dankzij de zeehavens, voor ogen blijven houden.”


Ingrid Jahn van Commissie Dorpscontact WestZaan. Ook zij was bij het werkatelier casus Achtersluispolder aanwezig.

Voor: “Eigenlijk wil ik graag verschillende meningen horen. Om een groter beeld van de problematiek te krijgen. Ik wil kijken naar veel belangen vanuit heel veel hoeken.”

Na: “De meeste mensen die aan dit werkatelier deelnamen, waren afkomstig van gemeenten en het havenbedrijf. Zij hebben andere belangen dan burgers. Dit vind ik niet representatief voor hoe de verdeling in werkelijkheid zou moeten zijn. Bewonersgroeperingen moeten meer bij dergelijke besluitvorming betrokken worden.”

 

Ton van de Scheer van Ondernemersvereniging IJmond. Hij volgde het werkatelier casus Achtersluispolder.

Voor: “Ik hoop meer inzicht te krijgen op wat de Omgevingswet aan mogelijkheden biedt. Ik verwacht dat het midden- en kleinbedrijf (mkb) moeite met bepaalde initiatieven zal hebben. Veel mkb-leden weten niet hoe ze met de Omgevingswet moeten omgaan. Ik denk dat de ondernemingsvereniging ze moet ondersteunen en faciliteren, en daarvoor handvatten moet krijgen. Daarvan hoop ik hier iets te kunnen opsteken.”

Na: “Het initiatief kwam vanuit gemeente en overheid. Overheden zijn bezig met ruimtelijke plannen, vaak op bedrijventerreinen. Bedrijven moeten zich bundelen om voor hun belangen op te komen en positie te nemen.”

 

Aukelien Jellema, statenlid provincie Noord-Holland met Schiphol in portefeuille. Over het werkatelier casus Schiphol.

“Ik verwacht een doorkijkje van hoe de Omgevingswet kan samenvallen met Schiphol, en andersom. Er is veel te doen over de groei, de grenzen en het geluid van de luchthaven. En de wens van veel mensen om daar een huis te betrekken. Wat is dan nog acceptabel? Het gaat over gezondheid, leefbaarheid, veiligheid. Discussie kan alles transparanter maken, en mensen tegen zichzelf in bescherming nemen. Je woont in een klein flatje en kan een mooier huis krijgen in de omgeving van Schiphol. Wat doe je dan? Duivelse dilemma’s!”

 

 

 

Lees hieronder het verslag terug van de werkateliers: