Eerste meting Monitor Ruimte-intensivering

Hoe intensief wordt de ruimte langs het Noordzeekanaal gebruikt en hoe ontwikkelt de ruimte intensivering zich in de tijd? Om deze vraag te beantwoorden heeft het Bestuursplatform de Monitor Ruimte-intensivering laten opstellen. De monitor is gebaseerd op de Kadernotitie RI, waarin de criteria staan waarlangs de ruimte gemeten moet worden (voor informatie over de Kadernotitie, zie hieronder).

De eerste meting is een feitelijke weergave van het gebruik van de ruimte op de bedrijventerreinen. Door het regelmatig monitoren van de bedrijventerreinen ontstaat een beeld van de gronduitgifte, verdichting, innovatie en herstructurering in het gebied. De RI monitor is een bouwsteen om te bepalen of er voldoende is geïntensiveerd en of het gebied vol is.

Eerste meting Monitor Ruimte-intensivering

Op 9 december 2015 is de eerste meting van de Monitor Ruimte-intensivering vastgesteld door het Bestuursplatform. Hierin is per deelgebied het ruimtegebruik inzichtelijk gemaakt, aan de hand van verschillende indicatoren op het gebied van ruimte, economie en milieu. Na diverse metingen ontstaat er een beeld van hoe het ruimtegebruik zich door de jaren heen ontwikkelt. Volgend jaar wordt opnieuw een meting uitgevoerd.

Documenten
Animatie Kadernotitie Monitor Ruimte-intensivering