Bestuursplatform versterkt haar slagkracht op het gebied van energietransitie

Het Bestuursplatform NZKG versterkt de samenwerking met betrekking tot de uitvoering van de energietransitie. Zij heeft de netwerkbeheerders van de energie-infrastructuur en de industrie gevraagd om door middel van samenwerking te kunnen versnellen. Deze samenwerking heet het Bestuursplatform Energietransitie (BPF ET) NZKG. Het ‘reguliere’ BPF NZKG blijft naast het BPF ET bestaan. Hier maakt men de regionale integrale afwegingen tussen wonen, werken en groen. Onderwerpen die hieronder vallen zijn o.a. de verstedelijkingsopgave, HavenStad en het gezamenlijke vestigingsbeleid.

Klimaatakkoord

In het uitvoeringsprogramma van de visie NZKG 2040 is duurzaamheid een belangrijk onderwerp. Afgelopen juni heeft het kabinet het Klimaatakkoord gepresenteerd, waarin duidelijke doelstellingen zijn geformuleerd op het gebied van CO2 reductie. Deze opgave is dusdanig complex dat het Bestuursplatform NZKG versterking heeft gezocht voor de uitvoering van de doelstellingen uit het Klimaatakkoord.

Het BPF ET NZKG kwam in november 2019 voor het eerst samen en wordt vertegenwoordigd door de Provincie Noord-Holland, gemeenten in het NZKG (Amsterdam, Zaanstad, Haarlemmermeer, Velsen, Heemskerk en Beverwijk), Port of Amsterdam, netbeheerders (Tennet, Alliander en Gasunie), Rijksoverheid (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Ministerie van Economische Zaken en Klimaat), energieproducent Vattenfall, Tata Steel en ondernemersvereniging ORAM. De samenwerking in het bestuursplatform maakt een gezamenlijke, integrale aanpak mogelijk.

De energietransitie is opgedeeld in de hoofdthema’s waterstof, CO2, warmte en elektriciteit. Deze thema’s zijn bij verschillende partijen ondergebracht op basis van de activiteiten die al werden ondernomen door de partijen. Zodoende is Port of Amsterdam trekker van waterstof, Tata Steel van CO2, de MRA van warmte (Warmte & Koude programma) en de Provincie Noord-Holland van elektriciteit. De afstemming en coördinatie tussen deze hoofdthema’s ligt bij het Projectbureau NZKG.

Via de onderstaande links vindt u meer informatie over verschillende belangrijke studies die al zijn verricht.

Ontwikkelstrategie NZKG: https://www.ce.nl/publicaties/2204/ontwikkelstrategie-energietransitie-nzkg

Systeemstudie Noord-Holland: https://www.ce.nl/publicaties/2323/rapportage-systeemstudie-energie-infrastructuur-noord-holland-2020-2050

II3050: https://www.netbeheernederland.nl/dossiers/toekomstscenarios-64