Vervoerscentrum77262Aangescherpte ambities voor Haven-Stad

Om aan de toenemende behoefte aan woonruimte te voldoen heeft de gemeente Amsterdam het woon-werkgebied ‘Haven-Stad’ gepland. De Ontwikkelstrategie Haven-Stad voegt 40.000 tot 70.000 woningen en 45.000 tot 58.000 arbeidsplaatsen toe aan de stad.  Op basis van nieuwe inzichten en ontwikkelingen op de woningmarkt zijn de ambities ten opzichte van de visie NZKG 2040 naar boven bijgesteld met circa 30.000 woningen. 

Op twaalf locaties in het noordwesten van de stad wil de gemeente meer woon- en werkruimte realiseren. Haven-Stad heet dit gebied. Haven-Stad wordt een omvangrijke woon-werklocatie waar duurzaamheid en goede bereikbaarheid met openbaar vervoer en fiets voorop staan. De gebieden die deel uitmaken van Haven-Stad zijn onder andere Sloterdijk, Groot Westerpark, Coen- en Vlothaven en een deel van de Noordelijke IJ-Oever. Over eventuele bebouwing van de Alfadriehoek, Coen-Vlot- en Minervahaven en het Cornelis Douwesterrein wordt in 2025 een besluit genomen, conform de afspraken in het Convenant Houthavens, de Transformatiestrategie Haven-Stad en het Coalitieakkoord uit 2014. Het doel is dit gebied te ontwikkelen tot een gemengd hoogstedelijk gebied. De Transformatiestrategie ging uit van het realiseren van 20.000 woningen en 44.000 arbeidsplaatsen tot 2040 inclusief Coen- en Vlothaven. Met de Ontwikkelstrategie Haven-Stad is de ambitie naar boven bijgesteld naar een bandbreedte van 40.000 tot 70.000 woningen en 45.000 tot 58.000 arbeidsplaatsen.

Visie Noordzeekanaalgebied 2040
In de visie NZKG is het gebied Haven-Stad aangewezen als transformatiegebied van haven naar gemend woon-werkgebied. Hierbij wordt uitgegaan van een geleidelijke ontwikkeling, passend
bij de ontwikkelingen in de economie, woningmarkt en de bedrijven die het aangaat. De gemeente Amsterdam is voornemens in 2025 een afweging te maken over tempo en condities
van transformatie van de terreinen van Havenbedrijf Amsterdam NV binnen de ring. In dit kader zal de gemeente  deze afwegingen met de regio overleggen.

Reageren op de plannen over Haven-Stad?
Over deze beleidsdocumenten kunt u uw mening gevenDe onderstaande documenten zijn ter visie gelegd of vrijgegeven voor inspraak. U kunt tot 6 augustus 2017 reageren.. :
• Ontwikkelstrategie Haven-Stad.
• Ontwerpbestemmingsplan Sloterdijk I Mediacollege met bijbehorend ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder en Milieueffectrapportage (MER) Haven-Stad.

Kijk voor meer informatie op www.amsterdam.nl/havenstad.

 

<<Terug naar overzicht

 

Transformatiekaart 2016 Haven-Stad. Bron: gemeente Amsterdam

Transformatiekaart 2016 Haven-Stad. Bron: gemeente Amsterdam

 

<<Terug naar overzicht